เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับตัวแทนกลุ่มชุมชนบ้านปลาบู่ ในโอกาสที่ตัวแทนกลุ่มชุมชนบ้านปลาบู่ ได้เดินทางมาให้ข้อมูลสรุปผลโครงการร่วมกับกองวิจัยและบริการวิชาการ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสนี้ ได้มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ดำเนินการวิจัย “โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม” โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2564