เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่ความเป็นเลิศ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนำบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (sc3-410 ) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการประชุมด้วยระบบออนไลน์ (Cisco Webex Meetings) โอกาสนี้ อธิการบดีมอบรางวัลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลการปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านการวิจัย (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)ภาพ : อภิราม ทามแก้ว