เมือวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2565-2569 และการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ณ โพเมโล่ปาร์ค อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออวางแนวทางกลยุทธิ์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์พัฒนาสู่การเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำของเอเชีย โดยประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาผลงานวิจัย การพัฒนาสู่ความเป็นสากล และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งทิศทางการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมีรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 11 หลักสูตร และหัวหน้าฝ่ายงานของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ