คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติยา บุญมา นิสิตระดับปริญญาโทสาขาเคมี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “วิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (ระดับปริญญาโท)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีผลงานวิจัย เรื่อง “การจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเนไซม์เอ็นเอส 3/4เอ ของไวรัสตับอักเสบซีและสารยับยั้ง (Molecular dynamics simulation of hepatitis C virus NS3/4A enzyme and inhibitor complexes) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Center of Excellence for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC) และ Graduate Development Scholarship, offered by the National Research Council of Thailand (2020) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐาเนตร นันทบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้

1) ชื่อบทความ “Understanding of the drug resistance mechanism of hepatitis C virus NS3/4A to paritaprevir due to D168N/Y mutations: A molecular dynamics simulation perspective” ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Journal of Computational Biology and Chemistry, ISSN:1476-9271, 83 (2019)

2) ชื่อบทความ “Exploring of paritaprevir and glecaprevir resistance due to A1 5 6T mutation of HCV NS3/4A protease: molecular dynamics simulation study” ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Biomolecular Structure & Dynamics, ISSN: 07391102, 15380254, (2020)

และได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th Congress of the International Society of Theoretical Chemical Physics, Clarion Hotel the Edge, Tromso, Norway, 11st-17th July 2019

ทั้งนี้จะได้เข้ารับรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป