Home / ข่าวกิจกรรม / (ครอบครัวข่าว 3) นักวิจัยไทยค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก

(ครอบครัวข่าว 3) นักวิจัยไทยค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก


นักวิจัยไทย ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก จำนวน 52 ชนิด และ 1 สกุล เพื่อต่อยอดงานวิจัยทั้งในด้านการแพทย์และวิชาการได้ในอนาคต

ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานแถลงข่าวการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก ที่นักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากการวิจัยทั้งภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสภาวิจัยแห่งชาติ

โดย ใช้เวลาในการศึกษาวิจัยเป็นเวลา 7 ปี ระหว่างพ.ศ. 2551 – 2557 จนค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกจำนวนกว่า 52 ชนิด และ 1 สกุล ประกอบด้วย พืช 2 ชนิด เช่น พืชวงศ์ขิงชนิดใหม่ของโลก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไลเคนส์ 44 ชนิด และ 1 สกุลใหม่ ซึ่งเป็นไลเคนที่พบเฉพาะบนใบไม้ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเรือน บุตรสาทรพาป้อง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ส่วน สัตว์ ได้แก่ แมลง 1 ชนิด คือ แมลงริ้นดำชนิดใหม่ของโลก ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ผศ.ดร.อุบล ตังควานิช มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไรน้ำ 4 ชนิด และ หอยทาก 1 ชนิด สปีชีส์ใหม่ของโลก คือ หอยทากภูพานเปลือกร่อง ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ ร่วมกับอาจารย์ ดร.ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่ง การค้นพบดังกล่าว สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเกษตร การสกัดสาระสำคัญเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ อาหาร รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสิ่ง แวดล้อม เป็นต้น