ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ “ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตช่วยสอน” ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้รับความรู้ ทบทวนความรู้และประสบการณ์ในการช่วยสอน ทั้งนี้ให้นิสิตที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อเบิกทุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2565 โดยนิสิตที่ได้รับทุนต้องช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการ ตลอดปีการศึกษาที่ 1/2565

ประกาศให้ทุนสนับสนุน-TA-สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี-2565