เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร (เลขานุการ) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 14 (กรรมการ) และผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประเมินฯ ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะ/หน่วยงาน 3 หน่วยงาน ณ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings