มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE World University Rankings 2021

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รักษามาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยการติดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2021 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันTimes Higher Education World University Rankings 2021 ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 1,500 แห่ง จาก 93 ประเทศ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในอันดับที่ 1001+ ร่วมในระดับโลก และอันดับ 3 ร่วมระดับประเทศ โดยการจัดอันดับในปีนี้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 80 ล้าน citations จากงานวิจัยกว่า 13 ล้านฉบับ รวมถึงผลการสำรวจที่ได้จากนักวิชาการกว่า 22,000 คนทั่วโลก ซึ่งอันดับที่ 1 ของโลก ได้แก่ University of Oxford สหราชอาณาจักร และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 601–800 ของโลก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และศิษย์เก่า ทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จที่ปรากฏในการจัดอันดับของปีนี้ Times Higher Education เป็นหน่วยงานในสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ.2547 (ค.ศ. 2004) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Times Higher Education Supplement ของนิตยสาร Times ที่เป็นองค์กรการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยการจัดอันดับจะรวบรวมข้อมูล และให้น้ำหนักคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังนักวิชาการเพื่อสำรวจ Peer Review และเก็บข้อมูลอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดอันดับในระดับเอเชียของ Times Higher Educationการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลกของ Times Higher Education เป็นตารางการจัดอันดับที่วัดประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัย ซึ่งรวมอยู่ในทุกพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดความรู้และภาพลักษณ์มุมมองในระดับนานาชาติ โดย THE มีการใช้เครื่องวัดประสิทธิภาพ 13 ตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความสมดุลมากที่สุด ซึ่งได้รับความเชื่อถือจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ผู้นำมหาวิทยาลัย แวดวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลโดยการจัดอันดับนี้ใช้ตัวชี้วัดจำนวน 13 ตัว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของมหาวิทยาลัย โดยใช้ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมการเรียนรู้)2. ด้านการวิจัย (ปริมาณ รายได้และชื่อเสียง)3. ด้านการอ้างอิง (ผลงานวิจัย)4. ด้านรายได้ทางด้านอุตสาหกรรม (การถ่ายทอดความรู้)5. ด้านภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ (เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาและการวิจัย)ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับ THE World University Rankings 2021 จำนวน 17 แห่ง จากปี 2020 ซึ่งมี 16 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับเพิ่มเติม ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพาข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2563

ข่าว : ศิเรมอร ประทุมทิพย์/บุญฑริกา ภูผาหลวงที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/2RaKySJ