Home / การจัดการความรู้ (KM) / คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558

22 มกราคม 2558

ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1-201/2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เป็นประธาน มีหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตรต่าง ๆ เข้า่รวมโครงการ

pdf-icon สรุปประเด็น

gallery-icon ภาพประกอบกิจกรรม