“เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์” “Sustainable Agriculture by Science: SDGs”

สืบเนื่องจากโครงการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะในการปลูกผักสลัดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนวิจัย บพท. ปีงบประมาณ 2563 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมบูรณาการกับนักวิจัยคณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อยกระดับและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.สุรศักดิ์ ขันคำ ผศ.ดร.วราภรณ์ สุทธิสา ผศ.ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์ และ ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล ได้ร่วมทดลอง การใช้อาหารเสริมพืชสูตรซุปเปอร์ (Super Plant Supplement) ซึ่งเป็นอาหารเสริมพืชชีวภาพที่เร่งให้พืชงอกรากเร็ว ระบบรากแข็งแรง ดูดอาหารและแร่ธาตุได้เร็ว เห็นผลผลิตของผักสลัดได้อย่างชัดเจนจากผลการทดลองในแปลงปลูกจริงของเกษตรกร “ผักสลัด สวนนายกรุง” ไร่รวมพลัง อ.พยัฆคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม และ “ผักสลัด สวนคุณโอ๊ค” อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม