Home / slide / NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ค้นพบหอยทากบกสปีชีส์ใหม่ของโลก
712 views

NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ค้นพบหอยทากบกสปีชีส์ใหม่ของโลก

NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ค้นพบหอยทากบกสปีชีส์ใหม่ของโลก

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และ อาจารย์ ดร.ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการอีสานวันนี้ ประเด็น ค้นพบหอยทากบกสปีชีส์ใหม่ของโลก ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และการกระจายทางภูมิศาสตร์ของหอยทากบก เน้นการสํารวจความหลากชนิดของหอยทากบกในแต่ละพื้นที่ เพื่อศึกษาหารูปแบบทางธรณีสัณฐาน (geomorphology) และสังคมป่าที่มีศักยภาพในการเก็บรักษาและคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการศึกษาได้เลือกใช้หอยทากบกเป็นโมเดล เพราะสามารถใช้ความหลากชนิดของหอยทากในแต่ละสถานที่หรือพื้นที่เป็นดัชนี เพื่อชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายของระบบนิเว

ขอบคุณภาพ/ข่าว: กุลกันยภรณ์ ดอนกระสินธุ์