Home / ข่าวกิจกรรม / นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่12 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษา ให้มีสุขภาพกายแข็งแรงมีความพร้อมด้านสุขภาพไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ให้เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างเครือข่ายระหว่างคณะสาขาวิชา โดยคณะวิทยาศาสตร์อยู่สีส้ม ซึ่งประกอบด้วย คณะเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศและคณะพยาบาลศาสตร์