Home / ข่าวนิสิต / ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติจาก กยศ. ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ได้รับการผ่อนผันค่าลงทะเบียน) ประเภทต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (ปี 2 ขึ้นไป)

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติจาก กยศ. ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ได้รับการผ่อนผันค่าลงทะเบียน) ประเภทต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (ปี 2 ขึ้นไป)

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติจาก กยศ. ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ได้รับการผ่อนผันค่าลงทะเบียน) ประเภทต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (ปี 2 ขึ้นไป)

>> รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติ

0001 0002