Home / สื่อวีดีโอ / วิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
554 views

วิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

ในปี 2558 คณะวิทยาศาสตร์เกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์จีระพรรณ สุขศรีงาม (สังกัดภาควิชาชีววิทยา)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต (สังกัดภาควิชาเคมี)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้อย เนียมสา (สังกัดภาควิชาเคมี)
4. นางผ่องอำไพ จงเรียน (สังกัดสำนักงานเลขานุการ)
5. นายบุญเลี้ยง เหล่าสมบัติ (สังกัดคณะวิทยาศาสตร์)