นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน มกราคม 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ชื่อ-สกุล : นางสาวประภาสิริ วาระเพียง นิสิตระดับปริญญาโท สาขา วท.ม. (ชีววิทยา)
ผลงานวิจัย : A diverse Cenozoic insect assemblage in Thailand
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : Historical Biology  ISSN 
ฐานข้อมูล :  นานาชาติ ISI, Scopus มีค่า impact factor ณ ปี ค.ศ. 2022  เท่ากับ 1.942
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อุทุมพร ดีศรี

A-diverse-Cenozoic-insect-assemblage-in-Thailand_compressed-1

ดาวน์โหลด