Home / หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

std-02

หลักสูตรระดับปริญญาโท รวม 12 หลักสูตร

 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีศึกษา
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา มุ่งพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ให้เป็นผู้มีความรู้ในเนื้อหาวิชา พร้อมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างทั้งการคิดและการกระทำเชิงวิทยาศาสตร์เคมี ตลอดจนเป็นผู้นำในการศึกษาค้นคว้า และวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมี
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี มุ่งสร้างและพัฒนานักเคมีให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขา เคมี ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาศึกษา มุ่งพัฒนาครูวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยาให้เป็นผู้มีความรู้ในเนื้อหาวิชา และส่งเสริมให้ครูชีววิทยาได้มีวุฒิและประสบการณ์สูงขึ้น สามารถเป็บแบบอย่างทางด้านการคิดและการกระทำเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเป็นผู้นำในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย พัฒนางานด้านการเรียนการสอนชีววิทยา
 4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา มุ่งพัฒนานักชีววิทยาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการด้านวิทยา ศาสตร์ชีวภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักในคุณค่าและการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรทางด้านชีวภาพ ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  มุ่งผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการและการสอนคณิตศาสตร์ สามารถวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความเข้าใจปรัชญาและการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์
  เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ในระดับสูง และสามารถทำการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่เป็นทฤษฎี หรือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้อย่างมีคุณภาพในระดับสากล
 7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์
  เน้นการวิจัยที่เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ ได้แก่ วัสดุเซรามิก วัสดุกึ่ง-ตัวนำ วัสดุแม่เหล็ก โพลิเมอร์ และฟิล์มบาง เน้นวิจัย ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาปรับปรุงวิธีการผลิตสังเคราะห์วัสดุขึ้นเอง เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรและผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลังงาน
  มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน การจัดการและวางแผนพลังงาน ที่ทันต่อสภาวการณ์ของโลก เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสมตามวิถีแห่งความพอเพียงและยั่งยืน ในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติได้
 9. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการจัดการสถิติ
  มุ่งผลิตบุคลากรให้มีทักษะในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือภาคเศรษฐกิจโดยนำวิทยาการจัดการสถิติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ มีประสิทธิภาพ
 10. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจุลชีววิทยา
  การศึกษาในหลักสูตรนี้จะมีความรู้ทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในหลายสาขาด้วยกัน เช่น สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยาพันธุศาสตร์นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและความหลาก หลายทางชีวภาพ เป็นต้น มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ในหลายสาขาเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เป็นนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์

หลักสูตรระดับปริญญาเอก รวม 5 หลักสูตร

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี สร้างและพัฒนานักเคมีให้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขา เคมี ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา มุ่งพัฒนานักชีววิทยาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยด้านวิทยา ศาสตร์ชีวภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับลึก ความตระหนักในคุณค่าและการอนุรักษ์ไว้ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบรรพชีวิน (นานาชาติ)
เป็นหลักสูตรที่นำองค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาและธรณีวิทยามาประยุกต์ใช้ในการอธิบายเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในอดีตและสภาพแวดล้อมโบราณ  เน้นการวิจัยด้านวิวัฒนาการกำเนิดสิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธาน  นิเวศวิทยาของสัตว์และพืชโบราณ ตลอดจนลำดับชั้นหิน ตะกอนวิทยาและชีวภูมิสาสตร์ของสิ่งมีชีวิตในบรรพกาล

4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
เน้นการวิจัยที่เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ ได้แก่ วัสดุเซรามิก วัสดุกึ่ง-ตัวนำ วัสดุแม่เหล็ก โพลิเมอร์ และฟิล์มบาง เน้นวิจัย ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาปรับปรุงวิธีการผลิตสังเคราะห์วัสดุขึ้นเอง เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรและผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ

5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ
มุ่งเน้นผลิตบุคลาการเพื่อให้มีทักษะในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือภาคเศรษฐกิจโดยนำวิทยาการจัดการสถิติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

Bet365 Visit site get 200 GBP