Home / หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

std-01

หลักสูตรปริญญาตรีมีจำนวนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร

 1. วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี
    เคมี เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยสสาร สมบัติและการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดของสารต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไรและเมื่อประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น สมบัติและหน้าที่จะเปลี่ยนไปอย่างไร คำว่าสสารนั้นรวมทุกอย่าง ตั้งแต่ร่างกายมนุษย์ไปจนถึงดวงดาวในจักรวาล ดังนั้นความรู้ทางเคมี จึงสามารถนำมาประยุกต์ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บัณฑิตที่สำเร็จหลักสูตรนี้ จึงสามารถทำงานได้หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น งานควบคุมคุณภาพ งานวิจัยและพัฒนา
 2. วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
    บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้จะมีความรู้ทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในหลายสาขาด้วยกัน เช่น สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยาพันธุศาสตร์นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและความหลาก หลายทางชีวภาพ เป็นต้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ในหลายสาขาเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เป็นนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์
 3. วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
    ฟิสิกส์ เป็นวิชาที่ศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์ทางกายภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เช่น ในเรื่องของกลศาสตร์ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์ ควอนตัมฟิสิกส์ ฟิสิกส์ของแข็ง และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ เป็นต้น หลักสูตรฟิสิกส์จะเน้นศึกษาทฤษฎีทางด้านฟิสิกส์ เพื่อใช้อธิบายเกี่ยวกับปรากกฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เมื่อจบการศึกษาบัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับสูง สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ สามารถที่จะทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
 4. วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
  (4.1 สาขาพลังงาน)
  ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและพลังงานทดแทน ระบบความร้อน การอนุรักษ์พลังงานและการวิเคราะห์พลังงาน เมื่อจบการศึกษา บัณฑิตสามารถที่จะทำงานได้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่นในด้านการวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การวิจัยด้านพลังงานทดแทน หรือสามารถจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้องได้
  (4.2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์)
  ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเส้นใยนำแสง เป็นการนำความรู้ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ อาทิเช่น การประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ของของแข็ง ผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การประยุกต์ความรู้ทางด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อใช้ในระบบการสื่อสาร เมื่อจบการศึกษา บัณฑิตสามารถที่จะทำงานได้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 5. วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ สถิติ ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และสามารถประยุกต์ทักษะความรู้ที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ ดังนั้นบัณฑิตสามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานสถิติแห่งชาติ นักคณิตศาสตร์ นักประกันภัย นักวิจัย เป็นต้น
 6. วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ
     หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสถิติ และสถิติประยุกต์ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพียงพอที่จะนำไปใช้งานที่ต้องอาศัยสถิติเป็นเครื่องมือ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย นอกจากนั้นยังเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ด้วย ดังนั้นบัณฑิต จึงสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น นักสถิติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและวางแผน นักวิเคราะห์ระบบโปรแกรมเมอร์ ฝ่ายควบคุมและวางแผนการผลิต พนักงานธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ บัณฑิตยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก ได้ทั้งในและต่างประเทศ
 7. วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา
    บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้จะมีความรู้ทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในหลายสาขาด้วยกัน เช่น สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยาพันธุศาสตร์นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและความหลาก หลายทางชีวภาพ เป็นต้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ในหลายสาขาเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เป็นนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์
Bet365 Visit site get 200 GBP