Home / ตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ

แนวปฏิบัติการยื่นขอกำหนดตำแหน่ง
Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
Download
แบบฟอร์มขอรับเงินค่าตอบแทน
Download
แบบฟอร์มตรวจสอบวารสารทางวิชาการ
Download
แบบฟอร์มประเมิน
Download
แบบรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
Download
ตัวอย่าง ก.พ.อ.03
Download
ตัวอย่างแบบเอกสารผลงานทางวิชาการ
Download
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
Download
ตัวอย่างรูปแบบเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน
Download
หนังสือเวียน
Download
หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล
Download
Bet365 Visit site get 200 GBP