ปรัชญา

“ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศด้านการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย”
คำอธิบายวิสัยทัศน์ : เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิต โดยวัดจากร้อยละของนิสิตที่ได้งานทำภายใน 1 ปี และมีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตดีที่สุด 1 ใน 5 ของคณะวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย และด้านการวิจัย โดยวัดจากร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ ดีที่สุด 1 ใน 5 ของคณะวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

อัตลักษณ์

นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์

“การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน”
คำอธิบายเอกลักษณ์ : คณะวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพและเห็ดมีฤทธิ์ทางยา ศึกษาบรรพชีวิน ถิ่นนวัตกรรมไหม ใช้พลังงานทดแทน

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการสังคมและประเทศ
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล

ปณิธาน (Pledge)

มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้และทรัพยากรท้องถิ่น มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ

ค่านิยม (Core Values)

“การเรียนรู้ตลอดชีวิต”

คุณลักษณะ (Character)

บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรักในองค์กร เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร อยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร มีความรู้ ความสามารถในสาขาของตน และสามารถจะบูรณาการองค์ความรู้ได้ มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง และมีความสุภาพอ่อนโยน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5. บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

สมรรถนะหลัก (Core competency)

เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนานวัตกรรม
Expertise in study and utilization of local resources for innovation development

นโยบายในการบริหารและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2564)

1. มีหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาประเทศ (หลักสูตรระยะสั้น – หลักสูตรปกติ)
2. เน้นการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะสำหรับนิสิต
3. ทุกหลักสูตรต้องมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ระหว่างภาควิชา
คณะ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน 4. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ต้องมีอัตราการได้งานทำของบัณฑิตเพิ่มขึ้น และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
5. คณะวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มาตรฐานและปรากฏ ในฐานข้อมูล Scopus/ISI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของบุคลากร
6. คณะวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
7. คณะวิทยาศาสตร์มีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 90 ของอาจารย์ทั้งหมด
8. คณะวิทยาศาสตร์มีความมั่นคงทางการเงินการคลังเพื่อรองรับการบริหารจัดการศึกษาและการ จัดการองค์กร
9. คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรองเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ