หลักสูตรปริญญาตรี 11 หลักสูตร

1) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์

Bachelor of Science Program in Mathematics (วท.บ. คณิตศาสตร์)

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ สถิติ ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และสามารถประยุกต์ทักษะความรู้ที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ ดังนั้นบัณฑิตสามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานสถิติแห่งชาติ นักคณิตศาสตร์ นักประกันภัย นักวิจัย เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น แนวทางในการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในหลายสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวอย่างศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา (Click)

รายละเอียดการเรียนการสอน

ค่าเทอม : 15,000 บาท
จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

2) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาชีววิทยา

Bachelor of Science Program in Biology (วท.บ. ชีววิทยา)

บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในหลายสาขาด้วยกัน เช่น สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ในหลายสาขาเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เป็นนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรชีววิทยา ได้รับการฝึกทักษะในหลากหลายด้าน ทำให้ที่ผ่านมาเป็นที่ต้องการ ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน บางกรณีผู้ศึกษาจะได้รับการเสนองานระหว่างเรียนปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา ได้แก่ นักวิจัยในหน่วยงานมหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักพิษวิทยา สิ่งแวดล้อม นักนิติวิทยาศาสตร์ ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม งานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและการเกษตร นอกจากนี้ยังสามารถ ประกอบอาชีพอิสระ หรือธุรกิจส่วนตัว ได้อีกทางหนึ่งด้วย แนวทางในการศึกษาต่อ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาชีววิทยา ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จุลชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์และบรรพชีวิน ทั้งในหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ

ตัวอย่างศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา (Click)

รายละเอียดการเรียนการสอน

ค่าเทอม : 15,000 บาท
จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

3) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาฟิสิกส์

Bachelor of Science Program in Physics (วท.บ. ฟิสิกส์)

ฟิสิกส์ เป็นวิชาที่ศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์ทางกายภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เช่น ในเรื่องของกลศาสตร์ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์ ควอนตัมฟิสิกส์ ฟิสิกส์ของแข็ง และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ เป็นต้น หลักสูตรฟิสิกส์จะเน้นศึกษาทฤษฎีทางด้านฟิสิกส์ เพื่อใช้อธิบายเกี่ยวกับปรากกฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เมื่อจบการศึกษาบัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับสูง สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ สามารถที่จะทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพครูระดับมัธยมศึกษาและอาจารย์ระดับอุดมศึกษา เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำกองพิสูจน์หลักฐาน นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ตามสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MTEC, NECTEC, NANOTAC) กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันมาตรวิทยา สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยแสงซิงโครตรอนแห่งชาติ (มหาชน) เป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรประจำโรงงาน อุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวอย่างศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา (Click)

รายละเอียดการเรียนการสอน

ค่าเทอม : 15,000 บาท
จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

4) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ประยุกต์

Bachelor of Science Program in Applied Physics (วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์)

ฟิสิกส์ประยุกต์ ประกอบไปด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่

(1) สาขาพลังงาน ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและพลังงานทดแทน ระบบความร้อน การอนุรักษ์พลังงานและการวิเคราะห์พลังงาน เมื่อจบการศึกษา บัณฑิตสามารถที่จะทำงานได้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่นในด้านการวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การวิจัยด้านพลังงานทดแทน หรือสามารถจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้องได้

(2) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเส้นใยนำแสง เป็นการนำความรู้ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ อาทิเช่น การประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ของของแข็ง ผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การประยุกต์ความรู้ทางด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อใช้ในระบบการสื่อสาร เมื่อจบการศึกษา บัณฑิตสามารถที่จะทำงานได้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นนักวิจัยตามสถาบันวิจัยของรัฐ และเอกชนต่างๆ เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือเป็นผู้รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม นักวิชาการประจำโรงงาน นักวิเคราะห์โครงการและแผน นอกจากนี้ยังสามารถเป็นนักวิจัยอิสระ หรือธุรกิจส่วนตัว ได้อีกทางหนึ่งด้วย แนวทางในการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ เทคโนโลยีพลังงาน พลังงานทดแทน หรือวิศวกรรมพลังงาน ในมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ

ตัวอย่างศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา (Click)

รายละเอียดการเรียนการสอน

ค่าเทอม : 15,000 บาท
จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

5) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมี

Bachelor of Science Program in Chemistry (วท.บ. เคมี)

เคมี เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยสสาร สมบัติและการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดของสารต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร และเมื่อประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น สมบัติและหน้าที่จะเปลี่ยนไปอย่างไร คำว่าสสารนั้นรวมทุกอย่าง ตั้งแต่ร่างกายมนุษย์ไปจนถึงดวงดาวในจักรวาล ดังนั้นความรู้ทางเคมี จึงสามารถนำมาประยุกต์ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บัณฑิตที่สำเร็จหลักสูตรนี้ จึงสามารถทำงานได้หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น งานควบคุมคุณภาพ งานวิจัยและพัฒนา

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจหรือประกอบอาชีพส่วนตัว ตัวอย่างหน่วยงานเอกชน ที่สามารถเข้าทำงานได้ เช่น บริษัทเคมีภัณฑ์ โรงงานยาสูบ โรงงานผลิตอาหาร บริษัทนํ้าอัดลม โรงงานนํ้าตาล บริษัทนํ้ามัน โรงงานผลิตเส้นใย โรงงานผลิตผงซักฟอก โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานสี โรงงานกระจก โรงงานผลิต เยื่อกระดาษ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ กรมศุลกากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรธรณี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมพัฒนาที่ดิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นต้น แนวทางในการศึกษาต่อ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวอย่างศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา (Click)

รายละเอียดการเรียนการสอน

ค่าเทอม : 15,000 บาท
จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

6) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยา

Bachelor of Science Program in Microbiology (วท.บ. จุลชีววิทยา)

บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในหลายสาขาด้วยกัน เช่น สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยาพันธุศาสตร์นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและความหลาก หลายทางชีวภาพ เป็นต้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ในหลายสาขาเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เป็นนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์

แนวทางการประกอบอาชีพ

เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา เปิดโอกาสให้นิสิตได้เลือกเรียนรายวิชาจุลชีววิทยา ในด้านต่างๆ ตามความถนัด ดังนั้น แนวทางในการประกอบอาชีพของบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาจึงมีความหลากหลาย ในสายงาน ทั้งในส่วนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เช่น นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายควบคุมคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมยา นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว ได้อีกทางหนึ่งด้วย แนวทางในการศึกษาต่อ บัณฑิตสาขาจุลชีววิทยา สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้น ในหลายสาขาวิชา ทั้งในสาขาวิชาในกลุ่มจุลชีววิทยาประยุกต์ เช่น จุลชีววิทยาด้านการแพทย์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม โรคพืชและสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีความใกล้เคียงกัน เช่น ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวอย่างศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา (Click)

รายละเอียดการเรียนการสอน

ค่าเทอม : 15,000 บาท
จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

7) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสถิติ

Bachelor of Science Program in Statistics (วท.บ. สถิติ)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสถิติ และสถิติประยุกต์ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพียงพอที่จะนำไปใช้งานที่ต้องอาศัยสถิติเป็นเครื่องมือเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย นอกจากนั้นยังเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ด้วย ดังนั้นบัณฑิต จึงสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น นักสถิติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและวางแผน นักวิเคราะห์ระบบโปรแกรมเมอร์ ฝ่ายควบคุมและวางแผนการผลิต พนักงานธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ บัณฑิตยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก ได้ทั้งในและต่างประเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้ เช่น นักวิชาการ สถิติ นักวิจัยและพัฒนา นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารจัดการข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล พนักงานวางแผนและควบคุมการผลิต พนักงานควบคุมคุณภาพการผลิต พนักงานบริหารจัดการ ด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน ที่ปรึกษาการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ แนวทางในการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวอย่างศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา (Click)

รายละเอียดการเรียนการสอน

ค่าเทอม : 15,000 บาท
จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

8) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาพันธุศาสตร์โมเลกุล

Bachelor of Science Program in Molecular Genetics (วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล)

สาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล เน้นศึกษาทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เช่น โครงสร้างและหน้าที่ของยีน โครงสร้างและกลไกของการจำลองดีเอ็นเอ/อาร์เอ็นเอ กลไกของการซ่อมแซมดีเอ็นเอ พื้นฐานระดับโมเลกุลของการควบคุมการแสดงออกของยีน การรวมตัวกันใหม่ทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสารพันธุกรรม รวมทั้งวิธีวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและเทคโนโลยีด้านยีน การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์โมเลกุลทางด้านการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์โมเลกุล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์โมเลกุลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพอาจารย์ในหน่วยงานการศึกษาของภาครัฐหรือเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ นักพันธุศาสตร์ หรือนักพันธุศาสตร์โมเลกุล นักนิติวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ สาขาพันธุศาสตร์โมเลกุลและวิทยาศาสตร์ชีวภาพในหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน รวมถึงสถาบันวิจัยเฉพาะทาง เช่น ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น และยังสามารถประกอบอาชีพอิสระตามความถนัดในสาขาวิชาที่เรียนหรือเกี่ยวข้อง

รายละเอียดการเรียนการสอน

ค่าเทอม : 15,000 บาท
จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

9) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมทางชีวเคมี

Bachelor of Science Program in Biochemical Innovation (วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี)

หลักสูตรพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทุกด้าน มีเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนากําลังคนที่มีความสามารถทางด้านเคมีชีวภาพหรือชีวเคมีซึ่งประเทศยังมีความต้องการเป็นจำนวนมากในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve และ New S-Curve) เพื่อจะนําการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal, SDG) หลักสูตรวางรายวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเคมีพื้นฐาน รวมทั้งความรู้ด้านชีวเคมีที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจ เช่น การดัดแปลงยีน การหาตัวยับยั้งเอนไซม์เพื่อพัฒนาเป็นยาหรือเครื่องสำอาง เอนไซม์ช่วยเร่งการย่อยสลายสารเคมีพิษ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการทางด้านชีววิทยา จุลชีววิทยา และแนวคิดการสร้างนวัตกรรม หลักสูตรพัฒนาขึ้นตามแนวคิด outcome-based education (OBE) ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบ active learning เน้นให้ผู้เรียนมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมบนฐานชีวภาพ (Bioeconomy, Circular economy, Green economy หรือ BCG) เพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น เกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม เภสัช และการแพทย์

แนวทางการประกอบอาชีพ

• นวัตกรทางชีวเคมี ผู้ประกอบการทำธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น กลุ่มอาหารเสริม ความงาม การควมคุมน้ำหนัก การเขียนหนังสือหรือการ์ตูนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ • นักอณูชีววิทยา นักเทคโนโลยีชีวภาพ นักเทคโนโลยีชีวสารสนเทศ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ในสถานประกอบการเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ • นักวิเคราะห์คุณภาพ หรือนักตรวจสอบคุณภาพ ที่ปรึกษาทางด้านชีวเคมี ในสถานประกอบการเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ • นักวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานราชการ • พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ขายสารเคมี ขายปุ๋ย ขายยาฆ่าแมลง ขายอาหารสัตว์ ขายยา (สำหรับมนุษย์และสัตว์) • ผู้ช่วยสอน ในสถาบันอุดมศึกษา และครูในโรงเรียน โดยสามารถศึกษาต่อเพื่อให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพทางการสอน • อาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตัว

รายละเอียดการเรียนการสอน

ค่าเทอม : 15,000 บาท
จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต (โปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต)

โครงสร้างหลักสูตร

10) การศึกษาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์

Bachelor of Education Program in Physics (กศ.บ. ฟิสิกส์)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการสอนจากคุรุสภา: ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู

เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์จะรับผิดชอบการสอนโดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ส่วนรายวิชาด้านการสอนจะรับผิดชอบโดยคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ปรัชญา ผลิตบัณฑิตครูที่มีความรู้ความสามารถทางด้านฟิสิกส์ และการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ ตลอดจนมีทักษะในการวิจัยทั้งทางด้านฟิสิกส์และการศึกษา มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

11) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ
Bachelor of Science Program in Energy and Automatic Control Systems (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตร วท.บ.พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขี้นภายใต้โครงการความร่วมมือ “การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท แคนนาเดียน โซลาร์ แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวของกับพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานทางด้านการวัดและการทำงานของเครื่องมือวัด ทักษะในการออกแบบและการกำหนดค่าของระบบอัตโนมัติ เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก

แนวทางในการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญสำหรับอาคารควบคุม (ผชอ.) และโรงงานควบคุม (ผชร.) หรือ เจ้าหน้าควบคุมระบบอัตโนมัติ ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ เจ้าหน้าที่วิจัยในสถาบันวิจัยของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน หรือ รับราชการในหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในตำแหน่งนักวิชาการพลังงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือ ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิศวกรรมควบคุม หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ