Home / Tag Archives: ทุนเรียนดี

Tag Archives: ทุนเรียนดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนปริญญาโท-เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 9

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายชื่อผู้มีสิทธิ ... Read More »

นิสิตทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย คร้ั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต บุญป ... Read More »