Home / Tag Archives: ทุนเรียนดี

Tag Archives: ทุนเรียนดี

ประกาศการรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.โท-เอก (ต่อเนื่อง) และ ป.เอก รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาส ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนระดับปริญญาโท- ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนปริญญาโท-เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 9

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายชื่อผู้มีสิทธิ ... Read More »

นิสิตทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย คร้ั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต บุญป ... Read More »