Untitled Document

   หน้าหลัก
------------------------------
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
------------------------------
   บุคลากร
------------------------------
   โครงสร้างการบริหาร
------------------------------
   รายการเครื่องมือ
------------------------------
   ตารางการใช้เครื่องมือ
------------------------------

หน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ได้ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา กาญจนมยูร ประธานหน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025 : 2005) โดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 


หน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ในอดีตคือ ศูนย์เครื่องมือกลาง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อตั้งขึ้นเมื่อ มิถุนายน 2545 โดยนโยบายของ ศ.ดร.นพ. เรือน สมณะ ราชบัณฑิต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในขณะนั้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำวิจัยแก่บุคลากรภายในคณะ
วิทยาสาสตร์ และภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไปให้สามารถใช้เครื่องมือชั้นสูง
เพื่อเรียนรู้ ทำวิจัย และพัฒนาในโลกของการแข่งขันเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการจัดซื้อเครื่องมือราคาแพง
และการดูแลรักษา โดยมีอาจารย์ดร.มังกร ศรีสะอาด เป็นประธานกรรมการศูนย์เครื่องมือกลางตั้งแต่บัดนั้น จนถึงปัจจุบัน

 Untitled Document
หน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ภายใน 1104
Copyright 2009,All right reserved,Email:theerasak.t@msu.ac.th