30.5 C
Maha Sarakham
วันเสาร์, สิงหาคม 20, 2022

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างโอกาสและการแข่งขันให้กับประเทศ

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างโอกาสและการแข่งขันให้กับประเทศ ภายใต้ความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่าง กองทัพเรือ...

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 จึงได้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติ...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำเดือน มีนาคม 2565

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2565

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 3 รางวัล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนินอาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 จำนวน 3...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SCIE) ประจำเดือน มกราคม 2565

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SCIE) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ประจำเดือน มกราคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ได้เล็งเห็นว่าการวิจัยเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ โดยการสนับสนุน “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง” เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้มีจำนวนมากขึ้นและสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบสูงทั้งด้านวิชาการและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยประยุกต์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัย...

ขอแสดงความชื่นชมกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน มกราคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความชื่นชมกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ชื่อ-สกุล...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 1. รองศาสตราจารย์ ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ ภาควิชาชีววิทยา สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาสัตววิทยา2. รองศาสตราจารย์...

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดหลักสูตรใหม่ ภายใต้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม วท.บ.พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ

ชื่อหลักสูตร > วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติอักษรย่อ    > วท.บ.พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ  (จำนวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต) จุดเด่นของหลักสูตร