30.5 C
Maha Sarakham
วันศุกร์, สิงหาคม 19, 2022

ผลงานวิจัย “แบบจำลองวัสดุแม่เหล็กระดับอะตอมและการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก”

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีบันทึกข้อมูลเช่น การออกแบบหัวอ่าน หัวเขียน แผ่นบันทึกข้อมูลในฮาร์ดดิสไดร์ฟ การออกแบบอุปกรณ์หน่วยความจำเข้าถึงแบบสุ่มเชิงแม่เหล็ก...

นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มมส ค้นพบการบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสแบบอนุภาคทรงกลมกลวง

รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา เหลากูล และคณะภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปัจจุบันการปนเปื้อนสารเคมีและโลหะหนักในแหล่งน้ำธรรมชาติยิ่งทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์...

นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มมส สร้างนวัตกรรมใหม่ประดิษฐ์ เซนเซอร์ไมโครเวฟ สำหรับการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตรและการแพทย์

ที่มา : สาร MSU Onlineเรียบเรียงโดย : สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส  สร้างนวัตกรรมใหม่ประดิษฐ์  เซนเซอร์ไมโครเวฟ สำหรับการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตรและการแพทย์Microwave Sensors...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นและความสดของไข่

เครื่องตรวจวัดความสดของไข่ เป็นการนำเสนอเทคนิคในการตรวจวัดความสดของไข่แบบไม่ทำลาย ผ่านการตรวจวัดความหนาแน่นของไข่ ซึ่งระบบที่นำเสนอสามารถทำการคัดแยกเกรด และระบุความสดของไข่ได้แบบเวลาจริง ระบบไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย ขนาดเล็ก ต้นทุนต่ำ และมีความแม่นยำสูง สามารถนำไปใช้ในการคัดแยกเกรด และความสดของไข่ได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม...

“นักวิจัยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ มมส ศึกษาผลกระทบทางสภาพอวกาศจากกระแสลมสุริยะความเร็วสูง ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานีภาคพื้นดินและภาคอวกาศ รวมถึงงานพยากรณ์อิเล็กตรอนพลังงานสูงด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) เพื่อพัฒนาไปสู่การใช้งานจริง”

“สภาพอวกาศ” (space weather) เป็นสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและพื้นที่ระหว่างดวงอาทิตย์ถึงโลก โดยเน้นที่พื้นที่รอบโลก แมกนิโทสเฟียร์ (อาณาบริเวณที่มีผลของสนามแม่เหล็กโลก) ไอโอโนสเฟียร์-เทอร์โมสเฟียร์ สภาพอวกาศผลมาจากการเปลี่ยนแปลงบนดวงอาทิตย์ ได้แก่ อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ในรูป “ลมสุริยะ”...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

รองซศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนิน https://www.youtube.com/watch?v=LETUCaXwKfM

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมระดับภูมิภาค (NESP Innovation Award 2021)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จากการประกวดนวัตกรรมระดับภูมิภาค (NESP Innovation...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์พัฒนาเครื่องต้นแบบเคลือบสิ่งทอโดยใช้พลาสมาความดันบรรยากาศ

https://www.youtube.com/watch?v=LsLNFOqszeQ&t=1s ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้วิจัย ได้พัฒนาเครื่องต้นแบบเคลือบสิ่งทอโดยใช้พลาสมาความดันบรรยากาศ (Prototype development...