หัวหน้าหน่วยวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพล มีนา

สมาชิกหน่วยวิจัย

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรัตน์ ธรรมแสง
2) อาจารย์ ดร.ชัยภัทร พลายบัว