ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Agreement, MOA) กับบริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจัดตั้ง“หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก Magnetic Information Storage Technology (MINT) research unit” ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร. เจษฎา จุรีมาศ และ รศ.ดร.พรรณวดี จุรีมาศ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ การจัดตั้งหน่วยวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างภาคฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ที่มีมาอย่างเข้มแข็งแต่ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีเป้าหมายในการนำองค์ความรู้ทางฟิสิกส์เชิงลึกมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลผ่านรูปแบบจำลองการคำนวณทางคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและนิสิตที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก

หัวหน้าหน่วยวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา จุรีมาศ

สมาชิกหน่วยวิจัย

1 ) รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ
2 ) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนิน
3 ) อาจารย์ ดร.สุชาติ โอษคลัง

ผลงานของหน่วยวิจัย