นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อ-สกุล :นางสาวบุษบา สำแดงชัย หลักสูตร วท.ม. (พลังงาน)
ผลงานวิจัย : AN ANALYSIS ON DISASTERS CAUSED BY FLOOD VIA DATA FROM SENTINEL-1 SATELLITE
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (ISSN 2077-3528)
ฐานข้อมูล :  Scopus
ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์จาก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 95,000 บาท
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ
รายละเอียดผลงานวิจัย : https://science.msu.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/AN-ANALYSIS-ON-DISASTERS-CAUSED-BY-FLOOD-VIA-DATA-FROM-SENTINEL-1-SATELLITE_revised_3.pdf