นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2565

ชื่อ-สกุล : อัยยรัช อุ่นฤทธิ์ หลักสูตร วท.ม. (พลังงาน)
ผลงานวิจัย : FLASH FLOOD MAPPING BASED ON DATA FROM LANDSAT-8 SATELLITE AND WATER INDICES
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร / ที่ประชุม : International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering  (ISSN 2077-3528) 
ฐานข้อมูล :  Scopus
ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์จาก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ชื่อทุน ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 95,000 บาท
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ
รายละเอียดผลงานวิจัย :https://science.msu.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/FLASH-FLOOD-MAPPING-BASED-ON-DATA-FROM-LANDSAT-8-SATELLITE-AND-WATER-INDICES_V2.pdf