ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 จึงได้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติ เป็นผู้ที่มีความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน เป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน มีผลงานดีเด่น ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ เพื่อรับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ จึงขอประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน   
1. นายวุฒิไกร คำแฝง    
2. นางสาวกมลรัตน์  ฉิมพาลี

ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
1. นายสวัสดิ์  วิชระโภชน์

ด้านผลงานดีเด่น
1. นายอภิเชษฐ์  เกตุกร  
2. ดร.ณัฐวุฒิ  โอสระคู

ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
1. นางสาวสุนิษา บัวดง   

ด้านศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรักษ์  ประเสริฐบุญใหญ่
2. นายสุรพจน์  บัวเขียว
3. นายทศวิทย์  เส้นเศษ