30 C
Maha Sarakham
วันเสาร์, สิงหาคม 20, 2022

รักษาการหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

ผศ.ดร.ประธาน ศรีวิไล
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

อ.ดร.เจนจิรา เปี่ยมดี
รองหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนิสิตและบริกาารวิชาการ

รศ.ดร.ปวีญา เหลากูล
รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

อ.ดร.จุมพล อิสระวิสุทธิ์
หัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการและหลักสูตร

รศ.ดร.สุภกร หาญสูงเนิน
รองหัวหน้าภาคฝ่ายแผนพัฒนาและวิเทศสัมพันธ์