30 C
Maha Sarakham
วันเสาร์, สิงหาคม 20, 2022

1) Bachelor of Science Program in Physics (วท.บ. ฟิสิกส์)

ฟิสิกส์ เป็นวิชาที่ศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์ทางกายภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เช่น ในเรื่องของกลศาสตร์ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์ ควอนตัมฟิสิกส์ ฟิสิกส์ของแข็ง และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ เป็นต้น หลักสูตรฟิสิกส์จะเน้นศึกษาทฤษฎีทางด้านฟิสิกส์ เพื่อใช้อธิบายเกี่ยวกับปรากกฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เมื่อจบการศึกษาบัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับสูง สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ สามารถที่จะทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพครูระดับมัธยมศึกษาและอาจารย์ระดับอุดมศึกษา เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำกองพิสูจน์หลักฐาน นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ตามสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MTEC, NECTEC, NANOTAC) กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันมาตรวิทยา สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยแสงซิงโครตรอนแห่งชาติ (มหาชน) เป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรประจำโรงงาน อุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2) Bachelor of Science Program in Applied Physics (วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์)

ฟิสิกส์ประยุกต์ ประกอบไปด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่

(1) สาขาพลังงาน ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและพลังงานทดแทน ระบบความร้อน การอนุรักษ์พลังงานและการวิเคราะห์พลังงาน เมื่อจบการศึกษา บัณฑิตสามารถที่จะทำงานได้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่นในด้านการวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การวิจัยด้านพลังงานทดแทน หรือสามารถจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้องได้

(2) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเส้นใยนำแสง เป็นการนำความรู้ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ อาทิเช่น การประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ของของแข็ง ผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การประยุกต์ความรู้ทางด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อใช้ในระบบการสื่อสาร เมื่อจบการศึกษา บัณฑิตสามารถที่จะทำงานได้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นนักวิจัยตามสถาบันวิจัยของรัฐ และเอกชนต่าง ๆ เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือเป็นผู้รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม นักวิชาการประจำโรงงาน นักวิเคราะห์โครงการและแผน นอกจากนี้ยังสามารถเป็นนักวิจัยอิสระ หรือธุรกิจส่วนตัว ได้อีกทางหนึ่งด้วย แนวทางในการศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ เทคโนโลยีพลังงาน พลังงานทดแทน หรือวิศวกรรมพลังงาน ในมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ

3) Bachelor of Science Program in Energy and Automatic Control Systems (วท.บ. พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ)

หลักสูตร วท.บ.พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขี้นภายใต้โครงการความร่วมมือ “การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท แคนนาเดียน โซลาร์ แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวของกับพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานทางด้านการวัดและการทำงานของเครื่องมือวัด ทักษะในการออกแบบและการกำหนดค่าของระบบอัตโนมัติ เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการแข่งขันในเวทีโลก

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญสำหรับอาคารควบคุม (ผชอ.) และโรงงานควบคุม (ผชร.) หรือ เจ้าหน้าควบคุมระบบอัตโนมัติ ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ เจ้าหน้าที่วิจัยในสถาบันวิจัยของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน หรือ รับราชการในหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในตำแหน่งนักวิชาการพลังงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือ ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิศวกรรมควบคุม หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ

4) Bachelor of Education Program in Physics (กศ.บ. ฟิสิกส์)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการสอนจากคุรุสภา: ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้รายวิชาด้านวิทยาศาสตร์จะรับผิดชอบการสอนโดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ส่วนรายวิชาด้านการสอนจะรับผิดชอบโดยคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ปรัชญา ผลิตบัณฑิตครูที่มีความรู้ความสามารถทางด้านฟิสิกส์ และการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ ตลอดจนมีทักษะในการวิจัยทั้งทางด้านฟิสิกส์และการศึกษา มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ครูผู้ช่วย ข้าราชการครู สาขาฟิสิกส์