หลักสูตรปริญญาโท-เอก

1 ) วท.ม. ฟิสิกส์

เน้นการวิจัยที่เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ ได้แก่ วัสดุเซรามิก วัสดุกึ่งตัวนำ วัสดุแม่เหล็ก โพลิเมอร์ และฟิล์มบาง เน้นวิจัย ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาปรับปรุงวิธีการผลิตสังเคราะห์วัสดุขึ้นเอง เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรและผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ

2 ) วท.ม. พลังงาน

มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน การจัดการและวางแผนพลังงาน ที่ทันต่อสภาวการณ์ของโลก เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเหมาะสมตามวิถีแห่งความพอเพียงและยั่งยืน ในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติได้

3 ) ปร.ด. ฟิสิกส์

เน้นการวิจัยที่เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ ได้แก่ วัสดุเซรามิก วัสดุกึ่งตัวนำ วัสดุแม่เหล็ก โพลิเมอร์ และฟิล์มบาง เน้นวิจัย ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาปรับปรุงวิธีการผลิตสังเคราะห์วัสดุขึ้นเอง เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรและผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ