ผลงานวิจัยเรื่อง “Evaluation of Soil Streptomyces spp. for the Biological Control of Fusarium Wilt Disease and Growth Promotion in Tomato and Banana” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิจัยนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา ของ นางสาวจริยา นิตะยะรส นายประกอบ สมาน และนางสาวสิริกัญญา ถาพร ร่วมกับผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร. อภิเดช แสงดี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อาจารย์ที่ปรึกษา) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ กาวิชา สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The Plant Pathology Journal (ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 หน้า 108-122 ปี 2023) ซึ่งเป็นวารสารในฐานข้อมูล ISI Q2 (IF =2.321)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดงานวิจัยได้ที่ https://www.ppjonline.org/upload/pdf/PPJ-OA-08-2022-0124.pdf