RESEARCH HIGHLIGHT

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ศึกษาความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการ ของหอยงวงท่อ 𝑅ℎ𝑖𝑜𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎 Benson, 1860 ในประเทศไทย

รศ.ดร.ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ศึกษาลักษณะเฉพาะของบางปริภูมิเชิงทอพอโลยี

รศ.ดร.ชวลิต บุญปก ผศ.ดร.มนตรี ทองมูลภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2566

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมร่วมกับการประมวลผลภาพดิจิทัล เพื่อตรวจสอบพื้นที่ถูกเผาไหม้ จากไฟป่า

สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมร่วมกับการประมวลผล ภาพดิจิทัลเพื่อตรวจสอบพื้นที่ถูกเผาไหม้จากไฟป่าทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566อ.ดร. ชัยภัทร พลายบัว. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

กระบวนการเพิ่มความแข็งเชิงผิวของเหล็กกล้าเครื่องมือโดยการทำพลาสมาไนไตรดิงที่อุณหภูมิต่ำ

จากผลงานวิจัยเรื่อง : การชุบผิวแข็งของเหล็กกล้างานร้อนโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมา Surface hardening of hot work steels using plasma technologyผศ.ดร....

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส พัฒนาชีวภัณฑ์ในรูปแบบผง ควบคุมโรคแอนแทรกโนสของทุเรียน

จากผลงานวิจัย : การประยุกต์ใช้สูตรสำเร็จ Trichoderma asperellum MSU007 ควบคุมโรคแอนแทรกโนสของทุเรียน (Application of Trichoderma asperellum...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ศึกษาหอยในทางเดินอาหาร ของปลาสวายหนู

รศ.ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ ผศ.ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทความเชิงข่าว “เลือดใครในกายเธอ”

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของแมลงที่เป็นปรสิตภายนอกและเป็นพาหะของเชื้อก่อโรคในไก่พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยทุนอุดหนุนการวิจัยวิจัยงบประมาณเงินรายได้ประเภททุนนักวิจัยอาวุโส ประจำปี...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับอนุสิทธิบัตรจากครีมสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารสกัด ใบว่านมหากาฬ และกระบวนการผลิต

ครีมสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบว่านมหากาฬตามการประดิษฐ์นี้ เป็นอิมัลชันชนิดน้ํามันในน้ํา (oil in water emulsion) ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ (1) ส่วนที่เป็นวัฏภาคน้ํา...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ศึกษาการพัฒนาฟิล์มเซลลูโลสจากธูปฤาษีเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร

รศ.ดร.ประสงค์ สีหานาม นางสาวสุภัคศิริ คำก้อน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุนรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ศึกษาสมการไดโอแฟนไทน์ 𝑎ˣ+(𝑎+2)ʸ=z² เมื่อ 𝑎 เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง 𝑎≡⁣₂₁5

ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566ผศ.ดร. นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ ผศ.ดร. โชคชัย วิริยะพงษ์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม