RESEARCH HIGHLIGHT

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมระดับภูมิภาค (NESP Innovation Award 2021)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จากการประกวดนวัตกรรมระดับภูมิภาค...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนินอาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (Biomimicry)ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์พัฒนาเครื่องต้นแบบเคลือบสิ่งทอโดยใช้พลาสมาความดันบรรยากาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้วิจัย ได้พัฒนาเครื่องต้นแบบเคลือบสิ่งทอโดยใช้พลาสมาความดันบรรยากาศ (Prototype development of textiles coatings using atmospheric pressure plasma)...

วช.หนุน ม.มหาสารคาม ปูทางสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพครบวงจร

จากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลให้ “พลาสติกชีวภาพ (Bio plastic)” ได้เริ่มเป็นที่กล่าวถึงและได้รับความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ  เพราะสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ โดยใช้ประโยชน์จากพืชผลทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ประเทศไทยจึงอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบเพราะเป็นฐานการเกษตรใหญ่ที่สุดในอาเซียน แต่สถานภาพของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยกลับอยู่ในช่วงเริ่มต้น มีผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเพียงเล็กน้อยโดยนำเข้าเม็ดพลาสติกชีวภาพจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด เพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นภาชนะ เครื่องใช้ต่างๆ ด้วยเครื่องจักรผลิตพลาสติกธรรมดา...

โครงการชาวนามืออาชีพ โครงการที่บูรณาการงานวิจัยร่วมกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

https://www.youtube.com/watch?v=ZpvCIKYrras ชื่อโครงการ: การยกระดับอาชีพเกษตรกรผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพการเป็นชาวนาพึ่งพาตนเองได้ในวิถีความปกติใหม่...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนินอาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research Unit) ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลเวทีระดับโลก

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรม Bronze Medal จากการเข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ...

นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มมส สร้างนวัตกรรมใหม่ประดิษฐ์ เซนเซอร์ไมโครเวฟ สำหรับการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตรและการแพทย์

ที่มา : สาร MSU Onlineเรียบเรียงโดย : สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส  สร้างนวัตกรรมใหม่ประดิษฐ์  เซนเซอร์ไมโครเวฟ สำหรับการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตรและการแพทย์Microwave Sensors for Agricultural and...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัย จำนวนการอ้างถึงผลงาน และ h-index อยู่ในระดับสูง (อ้างอิงจาก https://www.scopus.com/)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ ...