RESEARCH HIGHLIGHT

การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูงโดยใช้กระบวนการทอร์รีแฟกชันและกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน

การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูงโดยใช้กระบวนการทอร์รีแฟกชันและกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน (Comparative Production of High-Quality Biomass Fuel using Torrefaction and Hydrothermal Carbonization Processes)รองศาสตราจารย์...

การใช้แบคทีเรียกลุ่มสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชในสภาวะแล้งและเค็ม

การใช้แบคทีเรียกลุ่มสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชในสภาวะแล้งและเค็ม"สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัย เรื่อง การกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจโดย Streptomyces sp. ภายใต้ความเครียดจากความแล้งและความเค็ม ชื่อทุน  ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเสริมสร้างงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้...

คุณค่าของข้าวดำพันธุ์ไทยที่ปลูกต่างฤดู

"คุณค่าของข้าวดำพันธุ์ไทยที่ปลูกต่างฤดู"สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัย เรื่อง พฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเมล็ดข้าวดำพันธุ์ไทยที่ปลูกต่างฤดู ชื่อทุน  โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และงานสร้างสรรค์สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564ร่วมเรียบเรียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนา...

การสังเคราะห์วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์คอปเปอร์(II)-นิโคติเนตและฤทธิ์ต้านจุลชีพ

การสังเคราะห์วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์คอปเปอร์(II)-นิโคติเนตและฤทธิ์ต้านจุลชีพสังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัย เรื่อง วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์เพื่อประยุกต์ด้านการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชื่อทุน  โครงงานด้านวิทยาศาสตร์และงานสร้างสรรค์สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564ร่วมเรียบเรียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา  ประสิทธิ์นอกที่อยู่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเบอร์โทรศัพท์...

“แมลงริ้นดำ สปีชีส์ใหม่ของโลกในประเทศไทย”

“แมลงริ้นดำ สปีชีส์ใหม่ของโลกในประเทศไทย”ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แมลงริ้นดำ (black...

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้มีความสามารถพัฒนางานวิจัยไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ตลอดถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ซึ่งมีพันธกิจที่จะพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาผลงานวิจัยให้บรรลุตามเป้าหมาย...

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาร่วมประชุมรายงานผลการวิจัยกับกรมอู่ทหารเรือ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาร่วมประชุมรายงานผลการวิจัยกับกรมอู่ทหารเรือ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณะนักวิจัยจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา...

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ “สบู่สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรีย”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา...

“พลาสติกชีวภาพครบวงจร”

https://youtu.be/Z2auFjkuSZQ "พลาสติกชีวภาพครบวงจร" รองศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง ใบมาก หน่วยปฏิบัติการวิจัยพอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพได้ (Biodegradable Polymers...

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ และนิสิตหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา ได้ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประพจน์ เกียรติโกมล ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม...