RESEARCH HIGHLIGHT

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มมส ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 (โดยรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567) จำนวน 20 ผลงานที่มา : งานวิจัย...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับอนุสิทธิบัตรจากสิ่งประดิษฐ์ : สูตรเจลผสมเทียมผสมสารสกัดเปลือกมังคุดและหญ้าพันงูขาว

บทความโดย : สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล MSU TODAY ต้นฉบับบทความ : เจลผสมเทียมต้านมดลูกอักเสบวัว (msu.ac.th) เจลผสมเทียมต้านมดลูกอักเสบวัว

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มมส ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 (โดยรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567) จำนวน 18 ผลงานที่มา : งานวิจัย...

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มมส ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 (โดยรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2567) จำนวน 30 ผลงานที่มา : งานวิจัย...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส พัฒนาสูตรสำเร็จเชื้อรา 𝑇𝑟𝑖𝑐ℎ𝑜𝑑𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑒𝑙𝑙𝑢𝑚 MSU007 ชนิดน้ำ เพื่อประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร ลดปริมาณการใช้สารเคมี

รศ.ดร.วราภรณ์ สุทธิสา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของโรคพืช โดยโรคพืชเป็นอุปสรรคสำคัญในการผลิตพืชเนื่องจากมีผลกระทบต่อคุณภาพของพืชโดยตรง...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ศึกษาการเกิดพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ของเห็ดพิษในสกุล 𝑬𝒏𝒕𝒐𝒍𝒐𝒎𝒂 โดยใช้ข้อมูลทางอณูชีววิทยา และเป็นการรายงานผลครั้งแรกในประเทศไทย

รศ.ดร.ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ภายใต้ MoU มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารยับยั้งต่อการทำงาน ของโปรตีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไข้หวัดใหญ่ ด้วยระเบียบวิธีการจำลองพลวัติเชิงโมเลกุล

สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัยเรื่อง "การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารยับยั้งต่อการทํางานของโปรตีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ด้วยระเบียบวิธีการจําลองพลวัติเชิงโมเลกุล" ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณ เงินรับฝาก ประจําปีงบประมาณ 2565 ประเภททุน Fundamental...

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มมส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 (โดยรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567) จำนวน 18 ผลงานที่มา : งานวิจัย...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ออกแบบเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่สูง แบบสปินด์ทอล์ค เพื่อประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยี การบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก

รศ.ดร.พรรณวดี จุรีมาศ รศ.ดร.เจษฎา จุรีมาศ ภาควิชาฟิสิกส์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก Magnetic Information Storage Technology (MINT)