ข่าวทุนวิจัย

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนพัฒนานิสิต เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนพัฒนานิสิต เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ <a href="https://science.msu.ac.th/wp-content/uploads/2023/10/986547988.doc"...

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 4...

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่  ๖  ธันวาคม ๒๕๖๕ และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ...

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)

เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี 4 ประเภท ดังนี้

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24...

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี 4 ประเภท ดังนี้

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย งบรายได้ 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักเกณฑ์การให้ทุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี แบบฟอร์มประกอบการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย