(Gifted) รายชื่อปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted)

ลำดับที่ รายชื่อปฏิบัติการ ระดับชั้น ราคา/คน/ (3 ชม.) ห้องปฏิบัติการ หมายเหตุ
1 จำนวนจริง มัธยมต้น 200 บรรยาย
2 สมการและอสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว มัธยมต้น 200 บรรยาย
3 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และอัตราส่วนตรีโกณมิติ มัธยมต้น 200 บรรยาย
4 วงกลมและเส้นขนาน มัธยมต้น 200 บรรยาย
5 พื้นที่ผิวและปริมาตร มัธยมต้น 200 บรรยาย
6 แยกตัวประกอบ มัธยมต้น 200 บรรยาย
7 พหุนาม มัธยมต้น 200 บรรยาย
8 กราฟ และความสัมพันธ์ มัธยมต้น 200 บรรยาย
9 การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต มัธยมต้น 200 บรรยาย
10 การสำรวจการเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม มัธยมต้น 200 บรรยาย
11 สำรวจการแปลงทางเรขาคณิต มัธยมต้น 200 บรรยาย
12 สถิติ มัธยมต้น 200 บรรยาย
13 ความน่าจะเป็น มัธยมต้น 200 บรรยาย
14 ติวข้อสอบกลุ่มเนื้อหาจำนวนและพีชคณิต มัธยมต้น 200 บรรยาย
15 ติวข้อสอบกลุ่มเนื้อหาการวัดและเรขาคณิต มัธยมต้น 200 บรรยาย
16 ติวข้อสอบกลุ่มเนื้อหาสถิติและความน่าจะเป็น มัธยมต้น 200 บรรยาย
17 ติว O-NET ม. 3 มัธยมต้น 200 บรรยาย
18 ถอดรหัส มัธยมต้น 200 บรรยาย
19 เรขาคณิต มัธยมต้น 200 บรรยาย
20 เซต มัธยมปลาย 250 บรรยาย
21 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น มัธยมปลาย 250 บรรยาย
22 จำนวนจริง มัธยมปลาย 250 บรรยาย
23 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน มัธยมปลาย 250 บรรยาย
24 ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม มัธยมปลาย 250 บรรยาย
25 เรขาคณิตวิเคราะห์ มัธยมปลาย 250 บรรยาย
26 เลขยกกำลัง มัธยมปลาย 250 บรรยาย
27 ฟังก์ชัน มัธยมปลาย 250 บรรยาย
28 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ มัธยมปลาย 250 บรรยาย
29 เมทริกซ์ มัธยมปลาย 250 บรรยาย
30 เวกเตอร์ มัธยมปลาย 250 บรรยาย
31 จำนวนเชิงซ้อน มัธยมปลาย 250 บรรยาย
32 หลักการนับเบื้องต้น มัธยมปลาย 250 บรรยาย
33 ความน่าจะเป็น มัธยมปลาย 250 บรรยาย
34 ลำดับและอนุกรม มัธยมปลาย 250 บรรยาย
35 แคลคูลัสเบื้องต้น มัธยมปลาย 250 บรรยาย
36 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล มัธยมปลาย 250 บรรยาย
37 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ มัธยมปลาย 250 บรรยาย
38 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ มัธยมปลาย 250 บรรยาย
39 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น มัธยมปลาย 250 บรรยาย
40 ติว PAT1 มัธยมปลาย 250 บรรยาย
41 ติว PAT1 ม.4 มัธยมปลาย 250 บรรยาย
42 ติว PAT1 ม.5 มัธยมปลาย 250 บรรยาย
43 ติว PAT1 ม.6 มัธยมปลาย 250 บรรยาย
44 ติวข้อสอบกลุ่มเนื้อหาเรขาคณิต มัธยมปลาย 250 บรรยาย
45 ติวข้อสอบกลุ่มเนื้อหาพีชคณิต มัธยมปลาย 250 บรรยาย
46 ติวข้อสอบ โอลิมปิก มัธยมปลาย 250 บรรยาย
47 ติวข้อสอบกลุ่มเนื้อหาแคลคูลัส มัธยมปลาย 250 บรรยาย
48 สมการเชิงฟังก์ชัน (Functional equations) มัธยมปลาย 250 บรรยาย
49 ทฤษฎีจำนวน มัธยมปลาย 250 บรรยาย
50 มโนทัศน์ที่คลาด เคลื่อนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ (Misconception in Maths) มัธยมปลาย 250 บรรยาย
51 เกมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 250 บรรยาย
52 GSP กับการสำรวจพื้นที่ผิวและปริมาตร มัธยมต้น 200 ปฏิบัติการ 30-50 คน
53 GSP กับการสำรวจเส้นขนาน มัธยมต้น 200 ปฏิบัติการ 30-50 คน
54 GSP กับการสำรวจการแปลงทางเรขาคณิต มัธยมต้น 200 ปฏิบัติการ 30-50 คน
55 GSP กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ มัธยมต้น 200 ปฏิบัติการ 30-50 คน
56 GeoGebra  กับการสำรวจพื้นที่ผิวและปริมาตร มัธยมต้น 200 ปฏิบัติการ 30-50 คน
57 GeoGebra  กับการสำรวจเส้นขนาน มัธยมต้น 200 ปฏิบัติการ 30-50 คน
58 GeoGebra  กับการสำรวจการแปลงทางเรขาคณิต มัธยมต้น 200 ปฏิบัติการ 30-50 คน
59 GeoGebra  กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ มัธยมต้น 200 ปฏิบัติการ 30-50 คน
60 GSP  กับการสำรวจเรขาคณิต มัธยมปลาย 250 ปฏิบัติการ 30-50 คน
61 GSP  กับการสำรวจภาคตัดกรวย มัธยมปลาย 250 ปฏิบัติการ 30-50 คน
62 GSP กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 250 ปฏิบัติการ 30-50 คน
63 GeoGebra กับการสำรวจเรขาคณิต มัธยมปลาย 250 ปฏิบัติการ 30-50 คน
64 GeoGebra   กับการสำรวจภาคตัดกรวย มัธยมปลาย 250 ปฏิบัติการ 30-50 คน
65 GeoGebra กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 250 ปฏิบัติการ 30-50 คน
ลำดับที่ รายชื่อปฏิบัติการ ระดับชั้น ราคา/คน/ (3 ชม.) ห้องปฏิบัติการ หมายเหตุ
1 การใช้เครื่องมือวัดและหลักนัยสำคัญ มัธยมต้น 200 SC1-207, 208 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
2 ความร้อนกับการขยายตัวของสาร มัธยมต้น 200 SC1-207, 208 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
3 การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา มัธยมต้น 200 SC3-701, 702 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
4 ความหนาแน่นของวัสดุ มัธยมต้น 200 SC3-701, 702 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
5 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (ไฟฟ้ากระแสตรง) มัธยมต้น 200 SC1-207, 208 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
6 การสั่นพ้องของคลื่นเสียง มัธยมปลาย 250 SC1-207, 208 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
7 การวัดสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลวโดยใช้กฎของสโตกส์ มัธยมปลาย 250 SC3-701, 702 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
8 การอัดและการคายประจุ มัธยมปลาย 250 SC1-207, 208 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
9 ไฟฟ้ากระแสสลับและเฟสเซอร์ มัธยมปลาย 250 SC1-207, 208 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
10 การศึกษาคุณสมบัติของหม้อแปลงไฟฟ้า มัธยมปลาย 250 SC3-701, 702 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
11 การหาค่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลกโดยใช้แทนเจนท์กัลวานอมิเตอร์ มัธยมปลาย 250 SC1-207, 208 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
12 เลนส์นูนและเลนส์เว้า มัธยมปลาย 250 SC3-701, 702 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
13 การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง มัธยมปลาย 250 SC3-701, 702 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
14 การชนและโมเมนตัม มัธยมปลาย 250 SC1-207, 208 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
15 การวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าเบื้องต้นด้วยออสซิลโลสโครป มัธยมปลาย 250 SC1-207, 208 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
ลำดับที่ รายชื่อปฏิบัติการ ระดับชั้น ราคา/คน/ (3 ชม.) ห้องปฏิบัติการ หมายเหตุ
1 การใช้กล้องจุลทรรศน์และการศึกษาโครงสร้างเซลล์ เบื้องต้น มัธยมต้น 200 SC3-505/SC1-307, 308 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
2 การแบ่งเซลล์ (ไมโทซิส) มัธยมต้น 200 SC3-505/SC1-307, 308 ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
3 เนื้อเยื่อพืช เบื้องต้น มัธยมต้น 200 SC3-505/SC1-307, 308 ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
4 การศึกษาโพรทิสต์และแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ เบื้องต้น มัธยมต้น 200 SC3-505/SC1-307, 308 ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
5 เมแทบอลิซึม เบื้องต้น มัธยมต้น 200 SC3-505/SC1-307, 308 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
6 อนุกรมวิธานสัตว์ เบื้องต้น มัธยมต้น 200 SC3-505/SC1-307, 308 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
7 การผ่าตัดสัตว์ เบื้องต้น มัธยมต้น 200 SC3-505/SC1-307, 308 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
8 บรรพชีวินวิทยา เบื้องต้น มัธยมต้น 200 SC3-505/SC1-307, 308 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
9 เทคนิคทางนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เบื้องต้น มัธยมต้น 200 SC3-505/SC1-307, 308 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
10 การใช้กล้องจุลทรรศน์และการศึกษาโครงสร้างเซลล์ มัธยมปลาย 250 SC3-505/SC1-307, 308 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
11 การแบ่งเซลล์ (ไมโทซิสและไมโอซิส) มัธยมปลาย 250 SC3-505/SC1-307, 308 ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
12 เนื้อเยื่อพืช มัธยมปลาย 250 SC3-505/SC1-307, 308 ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
13 เนื้อเยื่อสัตว์ มัธยมปลาย 250 SC3-505/SC1-307, 308 ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
14 การศึกษาเม็ดเลือดของมนุษย์ มัธยมปลาย 250 SC2-302, 308 ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
15 การศึกษาโพรทิสต์และแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ มัธยมปลาย 250 SC3-505/SC1-307, 308 ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
16 เมแทบอลิซึม มัธยมปลาย 250 SC3-505/SC1-307, 308 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
17 อนุกรมวิธานพืช มัธยมปลาย 250 SC3-505/SC1-307, 308 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
18 อนุกรมวิธานสัตว์ มัธยมปลาย 250 SC3-505/SC1-307, 308 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
19 การผ่าตัดสัตว์ มัธยมปลาย 250 SC3-505/SC1-307, 308 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
20 การสกัด DNA (Basic) มัธยมปลาย 250 SC3-505/SC1-307, 308 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
21 การศึกษาลักษณะฟังไจ มัธยมปลาย 250 SC2-302, 308 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
22 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มัธยมปลาย 250 SC3-505/SC1-307, 308  รับได้ไม่เกิน 30 คน
23 บรรพชีวินวิทยา มัธยมปลาย 250 SC3-505/SC1-307, 308 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
24 เทคนิคทางนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มัธยมปลาย 250 SC3-505/SC1-307, 308 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
25 การศึกษาอนุกรมวิธานของไลเคนและการใช้ไลเคนตรวจสอบคุณภาพอากาศ มัธยมปลาย 250 SC3-505/SC1-307, 308 ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
26 การจัดจำแนกเห็ดกินได้และเห็ดพิษโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา มัธยมปลาย 250 SC3-505/SC1-307, 308 ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
27 การศึกษารูปร่างและลักษณะของเชื้อแบคทีเรียด้วยเทคนิคการย้อมสี มัธยมปลาย 250 SC2-302, 308 ควรผ่านการเรียนเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์/ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
28 การสกัด DNA (Advance) มัธยมปลาย 300 SC3-505/SC1-307, 308 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
29 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Advance) มัธยมปลาย 300 SC3-505/SC1-307, 308 รับได้ไม่เกิน 30 คน
30 การเลี้ยงผึ้ง(Advance) มัธยมปลาย 300 SC3-505/SC1-307, 308 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน และไม่เกิน 60 คน
ลำดับที่ รายชื่อปฏิบัติการ ระดับชั้น ราคา/คน/ (3 ชม.) ห้องปฏิบัติการ หมายเหตุ
1 การฝึกทักษะและการใช้อุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับเทคนิคการไทเทรตกรดเบส มัธยมต้น 200 sc1-407 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
2 การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ มัธยมต้น 200 sc1-407 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
3 การศึกษาปฏิกิริยาเคมีเบื้องต้น มัธยมต้น 200 sc1-408 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
4 เทคนิคอย่างง่ายในการแยกของผสม มัธยมต้น 200 sc1-408 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
5 การเตรียมอินดิเคเตอร์ธรรมชาติเพื่อการวิเคราะห์ความเป็นกรดเบสในชีวิตประจำวัน มัธยมต้น 200 sc3-603 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
6 การศึกษาหาความหนาแน่นของของแข็งและของเหลว มัธยมต้น 200 sc1-407-408 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
7 การหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ มัธยมปลาย 250 sc1-407 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
8 การศึกษาสมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย มัธยมปลาย 250 sc1-407 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
9 การศึกษาสมบัติของสารชีวโมเลกุล มัธยมปลาย 250 sc3-603 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
10 การหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี มัธยมปลาย 250 sc3-603 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
11 การไทเทรตกรด-เบส มัธยมปลาย 250 sc3-603 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
12 สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน มัธยมปลาย 250 sc1-407 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
13 เซลล์ไฟฟ้าเคมี มัธยมปลาย 250 sc3-603 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
14 สมดุลเคมี มัธยมปลาย 250 sc3-603 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
15 สมบัติและปฏิกิริยาเคมีของแอลกอฮอล์ กรดอินทรีย์และเอสเทอร์ มัธยมปลาย 250 sc1-407 ปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 30 คน
ติดต่อประสานงาน คุณสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทรศัพท์ 043-754248 หรือ 092-5941778