หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

นางอมรรัตน์ หลายโคตร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
โทร.1502

กลุ่มงานบริหาร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
นางสาวพรนิภา วิจารณ์จิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร.1503

งานบุคคล

งานสารบรรณ

งานอาคารสถานที่

นางสาวพรนิภา วิจารณ์จิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร.1503
นางจงใจ สุวรรณทัต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.1506
นายเกียรติศักดิ์ จำปาแดง
นายช่างเทคนิค
โทร.1510

งานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ

นายธีระศักดิ์ ธงยันต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
โทร.1510
นายเกรียงไกร นามพุทธา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.1510
นายสิมมา กานุมาร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร.1510

งานยานยนต์

งานเลขานุการคณบดี / ความเสี่ยง

นายวัฒนา วงษ์ทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
โทร.1510
นายพิชัย จ้ำแพงจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
โทร.1510
นางนิตติยา รัตนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร.1512

แม่บ้าน

นางคำพันธ์ วงษ์ทรัพย์
แม่บ้าน
โทร.1503

กลุ่มงานนโยบาย คลัง และพัสดุ

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย คลัง และพัสดุ
นางสาวปิยะดา สุทธิปัญโญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร.1112

งานการเงินและบัญชี

นางสาวปิยะดา สุทธิปัญโญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
โทร.1112
นางรัตน์ดาวรรณ นาศรีเคน
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร.1112
นางสาวเนตรนภิส ศรีอินทร์น้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร.1112

งานพัสดุ

นางชนันต์ญาต์ นาเมืองรักษ์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
โทร.1516
นางสาวสุธีรา วิจารณ์จิต
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
โทร.1516
นางสาวศศิประภา คุณชื่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.1516

งานนนโยบายและแผน

นางสาววนิดา เนื่องอุดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
โทร.1504

กลุ่มงานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร.1522

งานวิชาการ

งานวิจัย

งานบัณฑิตศึกษา

นางสาวบุษยา มูลศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษา
โทร.1518
นายศุภกานต์ ศิริ
นักวิชาการศึกษา
โทร.1521
นางสุพรรณิการ์ บุตรวงษ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.1519

งานกิจการนิสิต

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางรัชณู กานุมาร
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.1523
นายอนันษา ทองเหลา
นักวิชาการศึกษา
โทร.1523
นางสาวเสาวนีย์ รัตนะวัน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.1505

งานวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการ

หน่วยบริการเครื่องมือ

หน่วยบริการเครื่องมือ

นางสาวมัทนาภรณ์ แสนศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.1520
นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร.1522
นางสาวอภิรดา มารแพ้
นักวิทยาศาสตร์
โทร.1104
นาวสาวปริตา มาโยธา
นักวิทยาศาสตร์
โทร.1104