หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

นางอมรรัตน์ หลายโคตร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
โทร.1502

กลุ่มงานบริหาร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
นางสาวพรนิภา วิจารณ์จิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร.1503

เลขานุการคณบดี / งานความเสี่ยง

งานบุคคล

งานสารบรรณ

นางนิตติยา รัตนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร.1512
นางสาวพรนิภา วิจารณ์จิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร.1503
นางจงใจ สุวรรณทัต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.1506

งานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ

นายธีระศักดิ์ ธงยันต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
โทร.1507
นายเกรียงไกร นามพุทธา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.1507
นายสิมมา กานุมาร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร.1510

งานยานยนต์

งานอาคารสถานที่

นายวัฒนา วงษ์ทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
โทร.1510
นายพิชัย จ้ำแพงจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
โทร.1510
นายเกียรติศักดิ์ จำปาแดง
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
โทร.1510

กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง
นางสาวปิยะดา สุทธิปัญโญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร.1112

งานการเงินและบัญชี

นางสาวปิยะดา สุทธิปัญโญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
โทร.1112
นางรัตน์ดาวรรณ นาศรีเคน
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร.1112
นางสาวเนตรนภิส ศรีอินทร์น้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร.1112

งานพัสดุ

งานนนโยบายและแผน

นางชนันต์ญาต์ นาเมืองรักษ์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
โทร.1516
นางสาวสุธีรา วิจารณ์จิต
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
โทร.1516
นางสาวศศิประภา คุณชื่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.1516
นางสาววนิดา เนื่องอุดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
โทร.1504

กลุ่มงานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร.1522

งานบริการวิชาการ

งานบัณฑิตศึกษา

งานวิจัย

นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร.1522
นางสุพรรณิการ์ บุตรวงษ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.1519
นายศุภกานต์ ศิริ
นักวิชาการศึกษา
โทร.1521

งานกิจการนิสิต

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางรัชณู กานุมาร
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.1523
นายอนันษา ทองเหลา
นักวิชาการศึกษา
โทร.1523
นางสาวเสาวนีย์ รัตนะวัน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.1505

งานวิเทศสัมพันธ์

งานวิชาการ

หน่วยบริการเครื่องมือ

หน่วยบริการเครื่องมือ

นางสาวมัทนาภรณ์ แสนศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.1520
นางสาวบุษยา มูลศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษา
โทร.1518
นางสาวอภิรดา มารแพ้
นักวิทยาศาสตร์
โทร.1104
นาวสาวปริตา มาโยธา
นักวิทยาศาสตร์
โทร.1104