หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

นางอมรรัตน์ หลายโคตร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
โทร.1502
email : amronrat.l@msu.ac.th

กลุ่มงานบริหาร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
นางสาวพรนิภา วิจารณ์จิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร.1503
email : pronnipa.w@msu.ac.th

เลขานุการคณบดี / งานความเสี่ยง

งานบุคคล

งานสารบรรณ

นางนิตติยา รัตนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร.1512
email : nittiya.r@msu.ac.th
นางสาวพรนิภา วิจารณ์จิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร.1503
email : pronnipa.w@msu.ac.th
นางจงใจ สุวรรณทัต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.1506
email : jongjai.s@msu.ac.th

งานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ

นายธีระศักดิ์ ธงยันต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
โทร.1507
email : theerasak.t@msu.ac.th
นายเกรียงไกร นามพุทธา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.1507
email : kriangkrai.r@msu.ac.th
นายสิมมา กานุมาร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร.1510
email : simma.k@msu.ac.th

งานยานยนต์

งานอาคารสถานที่

นายวัฒนา วงษ์ทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
โทร.1510
email : wattana.w@msu.ac.th
นายพิชัย จ้ำแพงจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
โทร.1510
email : phichai.j@msu.ac.th
นายเกียรติศักดิ์ จำปาแดง
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
โทร.1510
email : kiartisak.c@msu.ac.th
นางสาวศศิประภา คุณชื่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.1143
email : sasiprapa.k@msu.ac.th

กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง
นางสาวปิยะดา สุทธิปัญโญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร.1112
email : piyada.s@msu.ac.th

งานการเงินและบัญชี

นางสาวปิยะดา สุทธิปัญโญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
โทร.1112
email : piyada.s@msu.ac.th
นางรัตน์ดาวรรณ นาศรีเคน
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร.1112
email : ratdawan.n@msu.ac.th
นางสาวเนตรนภิส ศรีอินทร์น้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร.1112
email : netnaphit.s@msu.ac.th

งานพัสดุ

งานนนโยบายและแผน

นางชนันต์ญาต์ นาเมืองรักษ์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
โทร.1516
email : chananya.n@msu.ac.th
นางสาวสุธีรา วิจารณ์จิต
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
โทร.1516
email : suteera.w@msu.ac.th
นางสาววนิดา เนื่องอุดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
โทร.1504
email : wanida.n@msu.ac.th

กลุ่มงานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร.1522
email : surad.w@msu.ac.th

งานบริการวิชาการ

งานบัณฑิตศึกษา

งานวิจัย

นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร.1522
email : surad.w@msu.ac.th
นางสุพรรณิการ์ บุตรวงษ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.1519
email : supunnikar.b@msu.ac.th
นายศุภกานต์ ศิริ
นักวิชาการศึกษา
โทร.1521
email : supakarn.s@msu.ac.th

งานกิจการนิสิต

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางรัชณู กานุมาร
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.1523
email : ratchanoo.k@msu.ac.th
นายอนันษา ทองเหลา
นักวิชาการศึกษา
โทร.1523
email : anunsa.t@msu.ac.th
นางสาวเสาวนีย์ รัตนะวัน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.1505
email : saowanee.r@msu.ac.th

งานวิเทศสัมพันธ์

งานวิชาการ

หน่วยบริการเครื่องมือ

นางสาวมัทนาภรณ์ แสนศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.1520
email : mattanaporn.s@msu.ac.th
นางสาวบุษยา มูลศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษา
โทร.1518
email : bussaya.m@msu.ac.th
นางสาวอภิรดา มารแพ้
นักวิทยาศาสตร์
โทร.1104
email : apirada.m@msu.ac.th