หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

นางอมรรัตน์ หลายโคตร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
โทร.1502
email : [email protected]

กลุ่มงานบริหาร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
นางสาวพรนิภา วิจารณ์จิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร.1503
email : [email protected]

เลขานุการคณบดี / งานความเสี่ยง

งานบุคคล

งานสารบรรณ

นางนิตติยา รัตนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร.1512
email : [email protected]
นางสาวพรนิภา วิจารณ์จิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร.1503
email : [email protected]

งานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ

นายธีระศักดิ์ ธงยันต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
โทร.1507
email : [email protected]
นายเกรียงไกร นามพุทธา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.1507
email : [email protected]
นายสิมมา กานุมาร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร.1510
email : [email protected]

งานยานยนต์

งานอาคารสถานที่

นายวัฒนา วงษ์ทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
โทร.1510
email : [email protected]
นายพิชัย จ้ำแพงจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
โทร.1510
email : [email protected]
นายเกียรติศักดิ์ จำปาแดง
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
โทร.1510
email : [email protected]
นางสาวศศิประภา คุณชื่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.1143
email : [email protected]

กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง
นางสาวปิยะดา สุทธิปัญโญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร.1112
email : [email protected]

งานการเงินและบัญชี

นางสาวปิยะดา สุทธิปัญโญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
โทร.1112
email : [email protected]
นางรัตน์ดาวรรณ นาศรีเคน
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร.1112
email : [email protected]
นางสาวเนตรนภิส ศรีอินทร์น้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทร.1112
email : [email protected]

งานพัสดุ

งานนนโยบายและแผน

นางชนันต์ญาต์ นาเมืองรักษ์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
โทร.1516
email : [email protected]
นางสาวสุธีรา วิจารณ์จิต
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
โทร.1516
email : [email protected]
นางสาววนิดา เนื่องอุดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
โทร.1504
email : [email protected]

กลุ่มงานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร.1522
email : [email protected]

งานบริการวิชาการ

งานบัณฑิตศึกษา

งานวิจัย

นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร.1522
email : [email protected]
นางสุพรรณิการ์ บุตรวงษ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.1519
email : [email protected]
นายศุภกานต์ ศิริ
นักวิชาการศึกษา
โทร.1521
email : [email protected]

งานกิจการนิสิต

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางรัชณู กานุมาร
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.1523
email : [email protected]
นายอนันษา ทองเหลา
นักวิชาการศึกษา
โทร.1523
email : [email protected]
นางสาวเสาวนีย์ รัตนะวัน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร.1505
email : [email protected]

งานวิเทศสัมพันธ์

งานวิชาการ

หน่วยบริการเครื่องมือ

หน่วยบริการเครื่องมือ

นางสาวมัทนาภรณ์ แสนศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.1520
email : [email protected]
นางสาวบุษยา มูลศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษา
โทร.1518
email : [email protected]
นางสาวอภิรดา มารแพ้
นักวิทยาศาสตร์
โทร.1104
email : [email protected]
นางสาวชลธิชา ชินแข
นักวิทยาศาสตร์
โทร.1104
email : [email protected]