STUDENT'S PUBLICATIONS

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ISI

ชื่อ-สกุล : นายรณฤทธิ์ มินทระ นิสิตหลักสูตร : วท.ม. (ชีววิทยา)ชื่อผลงานวิจัย : ...

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ Scopus (Q2)

ชื่อ-สกุล : นายอธิปกรณ์  นาถมทอง  นิสิตหลักสูตร : วท.ม. (วิทยาการจัดการสถิติ)ชื่อผลงานวิจัย : Unbiased Estimators Using...

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ SCIE(Q2)

นางสาวกัลยาณี คัทเนตร นายสรวงชน สุโพธิ์ นิสิตสาขา วท.บ.เคมี นายเจษฎา เจริญแสน น.ส.วรรณนิภา เขียวผ่อง...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI) ประจำเดือน มกราคม 2567

1) ชื่อ-สกุล นายวสันต์ พันทะศรี นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.(ฟิสิกส์)ผลงานวิจัย : ...

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานชาติ (Scopus Q1) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

นางสาวชลธิชา ภูสีแก้ว และ นางสาวชลธิชา ถินนอก นิสิตสหกิจศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนาชาติ เรื่อง Necrophagous flies...

นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI)

ชื่อ-สกุล : นายชัยวัชร ลินโพธิ์สาน นายพัฒนศักดิ์ ศรีสุพัฒนะกุล นางสาวสุนิตา อุกอาจ และนายพีระพล เศษสุวรรณ นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI) ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ชื่อ-สกุล นายศุภณัฐ บุตราช นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.(ชีววิทยา) ผลงานวิจัย : Morphology...

นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำเดือน กันยายน 2566

ชื่อ-สกุล นางสาวอติกานต์ ทองอตม์ และนาวสาวธัญลักษณ์ สังข์ศรีโห นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์) ผลงานวิจัย : Some characterizations...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 1)...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน กรกฎาคม 25661) ชื่อ-สกุล : พ.อ. พัสพ์ วงษ์รวินันท์...