STUDENT'S PUBLICATIONS

นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำเดือน กันยายน 2566

ชื่อ-สกุล นางสาวอติกานต์ ทองอตม์ และนาวสาวธัญลักษณ์ สังข์ศรีโห นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์) ผลงานวิจัย : Some characterizations...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 1)...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน กรกฎาคม 25661) ชื่อ-สกุล : พ.อ. พัสพ์ วงษ์รวินันท์...

ผลงานวิจัย : ความหลากชนิดของเห็ดในพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน มิถุนายน 2566ชื่อ-สกุล : นางสาว อภิญญา สุวรรณพงศ์ ...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566ชื่อ-สกุล : นางสาว รัตนา เพ็งเพราะ นิสิตระดับปริญญาเอก...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน มีนาคม 2566 (ครั้งที่ 2)

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน มีนาคม 2566 (ครั้งที่ 2)

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน มีนาคม 2566

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน มีนาคม 2566 ชื่อ-สกุล :...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ชื่อ-สกุล :...