แบบฟอร์ม / ประกาศ

FORM / DOCUMENT

 • แบบฟอร์มขอรับเงินค่าตอบแทน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ-ก.บ.ม.-การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทางวิชาการฯ-พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดาวน์โหลด
 • องค์ความรู้ที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีประเด็นความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ การพัฒนา (Concept Proposal) ให้ตรงกรอบวิจัยประจําปี งบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
 • องค์ความรู้ที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงาน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563 ดาวน์โหล
 • แบบฟอร์มขอรับเงินค่าตอบแทน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
 • ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ดีด้านการดำเนินงานของหลักสูตร ดาวน์โหลด
 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเตรียมความพร้อมการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ดาวน์โหลด
 • แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุน ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยการประชุมระดับนานาชาติ ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มขอรับเงินค่าตอบแทน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
 • ประกาศ ก.บ.ม. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทางวิชาการฯฉบับที่ 4 (ปี 2562) ดาวน์โหลด
 • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไปนำเสนอผลงานวิจัย การะประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบฟอร์มทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์มทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563