แบบฟอร์ม / ประกาศ

FORM / DOCUMENT

แบบฟอร์มทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบฟอร์มทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบฟอร์มทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์มทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบฟอร์มการประเมินลูกจ้างชั่วคราว 2565
เอกสารปี 2565
เอกสารปี 2564
เอกสารปี 2563
เอกสารปี 2562
เอกสารปี 2561
เอกสารปี 2561
เอกสารอื่น ๆ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1   โครงสร้าง
O2   ข้อมูลผู้บริหาร
O3   อำนาจหน้าที่
O4   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5   ข้อมูลการติดต่อ
O6   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7   ข่าวประชาสัมพันธ์
O8   Q&A
O9   Social Network
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O11  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18  E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

O19  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O27  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


O31  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38  รายงานผลการดำเงินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O39  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40  การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน