แบบฟอร์ม / ประกาศ

FORM / DOCUMENT

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดาวน์โหลด


องค์ความรู้ที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีประเด็นความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ การพัฒนา (Concept Proposal) ให้ตรงกรอบวิจัยประจําปี งบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด


องค์ความรู้ที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดาวน์โหลด


ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงาน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563 ดาวน์โหล


แบบฟอร์มขอรับเงินค่าตอบแทน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด


ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ดีด้านการดำเนินงานของหลักสูตรดาวน์โหลด


แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเตรียมความพร้อมการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ดาวน์โหลด


แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุน ดาวน์โหลด


ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด


ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลด


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยการประชุมระดับนานาชาติ ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มขอรับเงินค่าตอบแทน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด


ประกาศ ก.บ.ม. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทางวิชาการฯฉบับที่ 4 (ปี 2562) ดาวน์โหลด


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไปนำเสนอผลงานวิจัย การะประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด


1) แนวปฏิบัติการยื่นขอกำหนดตำแหน่ง ปี 2561

2) ตัวอย่างบันทึกข้อความ

3) แบบ ก.พ.อ.03 ปี 2561

4) แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ปี 2561

5) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ปี 2561

6) แบบตรวจสอบวารสารปี 2562 

7) แบบฟอร์มขอรับเงินค่าตอบแทน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

8) ข้อบังคับ มมส ปี 2561 การประเมินผลการสอนฯ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

9) ข้อบังคับ มมส ปี 2561 ว่าด้วยการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

10) ตัวอย่างแบบเอกสารผลงานทางวิชาการ

11) ตัวอย่างรูปแบบเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน

12) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562 

13) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

14) ประกาศ ก.พ.อ. ปี 2560

15) หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล

16) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย

17) แบบประเมินคุณภาพงานแปล

18) แบบประเมินคุณภาพหนังสือ-ตำรา

19)  หนังสือแจ้ง-ประกาศ-ก.พ.อ. ปี 2563

20) ประกาศ-ก.พ.อ.ปี-2563

21) แบบ ก.พ.อ. ปี 2563

22) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมทางววิชาการ 2563

23) ข้อบังคับ มมส ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการสอนฯ พ.ศ.2563

24) แบบสรุปการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ