คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
อีเมล : pairot.p@msu.ac.th โทรศัพท์ : 043-754404

ปฏิทินปฏิบัติงาน

รองคณบดี

ผศ.ดร. อิสระ ธานี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล : isara.th@msu.ac.th โทรศัพท์ : 043-754247

ปฏิทินปฏิบัติงาน
รศ.ดร. ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
อีเมล : piyanete.c@msu.ac.th โทรศัพท์ : 043-754247

ปฏิทินปฏิบัติงาน
รศ.ดร. ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล : piyapatr.b@msu.ac.th โทรศัพท์ : 043-754247

ปฏิทินปฏิบัติงาน
ผศ.ดร. อุฤทธิ์ เจริญอินทร์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์
อีเมล : urit.c@msu.ac.th โทรศัพท์ : 043-754247

ปฏิทินปฏิบัติงาน
ผศ.ดร. วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ
รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
อีเมล : wutthisat.c@msu.ac.th โทรศัพท์ : 043-754247

ปฏิทินปฏิบัติงาน

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. มะลิวัลย์ ภัทรชาลีกุล
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
อีเมล : maliwan.t@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 043-754244

ปฏิทินปฏิบัติงาน
ผศ.ดร. ประธาน ศรีวิไล
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
อีเมล : wutthisat.c@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 043-754247

ปฏิทินปฏิบัติงาน
รศ.ดร. คมศร เลาห์ประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
อีเมล : komsorn.l@msu.ac.th โทรศัพท์ : 043-754245

ปฏิทินปฏิบัติงาน
รศ.ดร.ชาติไทย แก้วทอง
หัวหน้าภาควิชาเคมี
อีเมล : chatthai@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 043-754247

ปฏิทินปฏิบัติงาน

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

นางอมรรัตน์ หลายโคตร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
อีเมล : amornrat.l@msu.ac.th
โทรศัพท์ : 043-754247

ปฏิทินปฏิบัติงาน