คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 043-754404

ปฏิทินปฏิบัติงาน

รองคณบดี

ผศ.ดร. อิสระ ธานี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร
อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 043-754247

รศ.ดร. ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
อีเมล : [email protected]
โทรศัพท์ : 043-754247

รศ.ดร. ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล : [email protected]
โทรศัพท์ : 043-754247

ผศ.ดร. อุฤทธิ์ เจริญอินทร์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาองค์กรดิจิทัล
อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 043-754247

ผศ.ดร. วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ
รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์
อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 043-754247

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. ฉลองชัย กล้าณรงค์
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
อีเมล :[email protected] โทรศัพท์ : 043-754247

ผศ.ดร. ประธาน ศรีวิไล
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
อีเมล : [email protected]
โทรศัพท์ : 043-754379

ผศ.ดร. ภูวดล โกมณเฑียร
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 043-754245

รศ.ดร.ชาติไทย แก้วทอง
หัวหน้าภาควิชาเคมี
อีเมล : [email protected]
โทรศัพท์ : 043-754246

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

นางอมรรัตน์ หลายโคตร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
อีเมล : [email protected]
โทรศัพท์ : 043-754247