0
รองศาสตราจารย์
0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0
อาจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

ดร.จุมพล อิสระวิสุทธิ์
Dr. Jumpol Itsarawisut

บุคลากรสายสนับสนุน

นางฐิติชญาต์ สิงห์แก้ว
นักวิทยาศาสตร์
นายทฤษฎี พรหมดิเรก
นักวิชาการศึกษา
นายทวีชัย พลชำนิ
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวธิศา ไตรพรหม
เจ้าหน้าที่ริหารงานทั่วไป
นางสาวสุนีรัตน์ ปัตติทานัง
นักวิทยาศาสตร์
นายเอกพล เพ็ชรนก
นักวิทยาศาสตร์