9
รองศาสตราจารย์
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9
อาจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.จุมพล อิสระวิสุทธิ์
Asst.Prof.Dr. Jumpol Itsarawisut

อาจารย์

ดร. ทิพาพร พัฒนิบูลย์
Dr.Tipaporn Patniboon

บุคลากรสายสนับสนุน

นางฐิติชญาต์ สิงห์แก้ว
นักวิทยาศาสตร์
นายทฤษฎี พรหมดิเรก
นักวิชาการศึกษา
นายทวีชัย พลชำนิ
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวสุนีรัตน์ ปัตติทานัง
นักวิทยาศาสตร์
นายเอกพล เพ็ชรนก
นักวิทยาศาสตร์
นางณัชชา เหล่าสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป