9
รองศาสตราจารย์
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11
อาจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

ดร.จุมพล อิสระวิสุทธิ์
Dr. Jumpol Itsarawisut

บุคลากรสายสนับสนุน

นายชายแดน แสนพันนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางฐิติชญาต์ สิงห์แก้ว
นักวิทยาศาสตร์
นายทฤษฎี พรหมดิเรก
นักวิชาการศึกษา
นายทวีชัย พลชำนิ
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวสุนีรัตน์ ปัตติทานัง
นักวิทยาศาสตร์
นายเอกพล เพ็ชรนก
นักวิทยาศาสตร์