9
รองศาสตราจารย์
12
ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์
10
อาจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

ดร.จุมพล อิสระวิสุทธิ์
Dr. Jumpol Itsarawisut
ดร. ทิพาพร พัฒนิบูลย์
Dr.Tipaporn Patniboon

บุคลากรสายสนับสนุน

นางฐิติชญาต์ สิงห์แก้ว
นักวิทยาศาสตร์
นายทฤษฎี พรหมดิเรก
นักวิชาการศึกษา
นายทวีชัย พลชำนิ
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวสุนีรัตน์ ปัตติทานัง
นักวิทยาศาสตร์
นายเอกพล เพ็ชรนก
นักวิทยาศาสตร์