12
รองศาสตราจารย์
18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5
อาจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

บุคลากรสายสนับสนุน

น.ส.เจนจิรา จิรัมย์
นักวิทยาศาสตร์
นายธีรพล พรมโสภา
นักวิทยาศาสตร์
นางปาริชาติ กรุงนอก
เจ้าหน้าที่บริหารงารทั่วไป
น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ
นายสุใจ ทานิสุ
นักวิทยาศาสตร์
นายธีรภัทร เดชฤทธิ์
นักวิทยาศาสตร์