ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

บุคลากรสายสนับสนุน

นางฉวีวรรณ พรรณศรี
นักวิทยาศาสตร์
นายชายแดน แสนพันนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชูเทพ พรรณศรี
นักวิทยาศาสตร์
นายเดชา บุตรวงษ์
นักวิชาการศึกษา
นายวุฒิชัย อุทธารนิช
นักวิทยาศาสตร์
นางสุกัญญา สารมาคม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุวรรณ โสระมัด
นักวิทยาศาสตร์