1
ศาสตราจารย์
18
รองศาสตราจารย์
21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13
อาจารย์

ศาสตราจารย์ (ศ. 11)

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

บุคลากรสายสนับสนุน

นางฉวีวรรณ พรรณศรี
นักวิทยาศาสตร์
นายวุฒิชัย อุทธารนิช
นักวิทยาศาสตร์
นายชูเทพ พรรณศรี
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวสุวรรณ โสระมัด
นักวิทยาศาสตร์
นายเดชา บุตรวงษ์
นักวิชาการศึกษา
นางสุกัญญา สารมาคม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชายแดน แสนพันนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป