1
ศาสตราจารย์
14
รองศาสตราจารย์
24
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
13
อาจารย์

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

บุคลากรสายสนับสนุน

นางฉวีวรรณ พรรณศรี
นักวิทยาศาสตร์
นายชายแดน แสนพันนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชูเทพ พรรณศรี
นักวิทยาศาสตร์
นายเดชา บุตรวงษ์
นักวิชาการศึกษา
นายวุฒิชัย อุทธารนิช
นักวิทยาศาสตร์
นางสุกัญญา สารมาคม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุวรรณ โสระมัด
นักวิทยาศาสตร์