1
ศาสตราจารย์
15
รองศาสตราจารย์
23
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
14
อาจารย์

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

บุคลากรสายสนับสนุน

นางฉวีวรรณ พรรณศรี
นักวิทยาศาสตร์
นายวุฒิชัย อุทธารนิช
นักวิทยาศาสตร์
นายชูเทพ พรรณศรี
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวสุวรรณ โสระมัด
นักวิทยาศาสตร์
นายเดชา บุตรวงษ์
นักวิชาการศึกษา
นางสุกัญญา สารมาคม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป