4
รองศาสตราจารย์
18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
10
อาจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

ดร.กมลฉัตร ตราชู
Dr. Kamonchat Trachoo
ดร.ภิญญา อาจสาลี
Dr. Pinya Ardsalee

บุคลากรสายสนับสนุน

นายเฉลิมพงษ์ อูปแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นายพงษ์ ชัยเมืองปักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายไพฑูรย์ มุลิวัลย์
นักวิทยาศาสตร์
นางรัตน์ดาพร ภารสมภพ
เจ้าหน้าที่ริหารงานทั่วไป