5
รองศาสตราจารย์
21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4
อาจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.กมลฉัตร ตราชู
Asst.Prof.Dr. Kamonchat Trachoo

อาจารย์

ดร.ภิญญา อาจสาลี
Dr. Pinya Ardsalee

บุคลากรสายสนับสนุน

นายเฉลิมพงษ์ อูปแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นายพงษ์ ชัยเมืองปัก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายไพทูรย์ มุลิวัลย์
นักวิทยาศาสตร์
นางรัตน์ดาพร ภารสมภพ
เจ้าหน้าที่ริหารงานทั่วไป