ประวัติความเป็นมา

Screenshot 2022-09-29 111610
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยก่อกำเนิดมาจากคณะวิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ดังนั้น วิทยาลัยวิชาการศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม” การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม มีรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้บริหาร ดังรายนามต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สุขศรีงาม ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2523-2527
2. รองศาสตราจารย์มยุรี ภารการ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2527-2530
3. อาจารย์ ดร. อุษา กลิ่นหอม ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2530-2534
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกล คงบุญ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2534-2537
ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสาคาม มีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้บริหาร ดังรายนามต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกล คงบุญ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2537-2538
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ อุสาหะ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2538-2540
3. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2540-2544
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. เรือน สมณะ ราชบัณฑิต ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2544-2549
5. รองศาสตราจารย์ จีระพรรณ สุขศรีงาม ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549-2553
6. ศาสตราจารย์ ดร. ละออศรี เสนาะเมือง ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2553-2556
7. ศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร มากตุ่น ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557-2561
8. ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561–ปัจจุบัน
Capture
Screenshot 2022-09-29 112600
ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์มีการบริหารงานระดับภาควิชามีจำนวน 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และมีสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 208 คน โดยมีอาจารย์ประจำทั้งหมด 152 คน และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 56 คน มีนิสิตจำนวน 2,218 คน ประกอบด้วยปริญญาตรีจำนวน 2,049 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 169 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 25 หลักสูตร โดยแยกระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี รวม 11 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี สาขาวิชานวัตกรรมชีวเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาพันธุศาสตร์โมเลกุล สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (สาขาพลังงานและสาขาอิเล็กทรอนิกส์) สาขาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ และการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรระดับปริญญาโท รวม 8 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา คณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาการจัดการสถิติ ฟิสิกส์ พลังงาน และการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาเอก รวม 6 หลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ วิทยาการจัดการสถิติ บรรพชีวิน (หลักสูตรนานาชาติ) นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

อำนาจหน้าที่

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยก่อกำเนิดมาจากคณะวิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ดังนั้น วิทยาลัยวิชาการศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม” ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ปัจจุบันสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) โดยมีพันธกิจ (Mission)ดังนี้
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ
 2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล
 3. ผลิตงานการบริการวิชาการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

วิสัยทัศน์ (Vision)
"เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่พัฒนาองค์ความรู้สู่สากลและผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ"
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ :
1. จำนวนผลงานตีพิมพ์ 200 เรื่อง และได้รับตีพิมพ์ในฐานข้อมูลควอไทล์ที่ 1 (Q1) ร้อยละ 50 ของจำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด
2. จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่ร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ ร้อยละ 50
3. จำนวนบัณฑิตที่มีรายได้ต่อเดือนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด
4. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของหลักสูตร

อัตลักษณ์
นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์
การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
คำอธิบายเอกลักษณ์ : คณะวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพและเห็ดมีฤทธิ์ทางยา ศึกษาบรรพชีวิน ถิ่นนวัตกรรมไหม ใช้พลังงานทดแทน

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมโลก
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล
3. การบริการวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ปณิธาน (Pledge)
มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้และทรัพยากรท้องถิ่น มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคมโลก

ค่านิยม (Core Values)
ผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต (I-SAN)
I – Integrity - การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
S – Standard & System มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ
A – Achievement – มีการปฏิบัติงานมุ่งสู่ความสำเร็จ
N – Nation - เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศสู่ความยั่งยืน

คุณลักษณะ (Character)
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรักในองค์กร เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร อยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร มีความรู้ ความสามารถในสาขาของตน และสามารถจะบูรณาการองค์ความรู้ได้ มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง และมีความสุภาพอ่อนโยน

สมรรถนะหลัก (Core competency)
เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนานวัตกรรม (Expertise in study and utilization of local resources for innovation development)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4. บริหารองค์กรเพื่อความเป็นคณะวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ

นโยบายในการบริหารและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2565-2569)
1. มีหลักสูตรที่รองรับการพัฒนาประเทศ (หลักสูตรระยะสั้น – หลักสูตรปกติ)
2. เน้นการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะสำหรับนิสิต
3. ทุกหลักสูตรต้องมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ระหว่างภาควิชา คณะ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน
4. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ต้องมีอัตราการได้งานทำของบัณฑิตเพิ่มขึ้น และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
5. คณะวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มาตรฐานและปรากฏ ในฐานข้อมูล Scopus/ISI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของบุคลากร
6. คณะวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
7. คณะวิทยาศาสตร์มีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 90 ของอาจารย์ทั้งหมด
8. คณะวิทยาศาสตร์มีความมั่นคงทางการเงินการคลังเพื่อรองรับการบริหารจัดการศึกษาและการ จัดการองค์กร
9. คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการถูกจัดอยู่ในอันดับ (Ranking) อันดับที่ 100 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ
Screenshot 2022-09-29 113755

โครงสร้างองค์กร

Screenshot 2023-08-05 113434

แผนองค์กร

ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

S__18055215