ACTIVITIES

โครงการ Gifted โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์

ในวันที่ 2 ตุลาคม  2565  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ...

โครงการ Gifted โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์

ในวันที่ 1  ตุลาคม  2565  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ...

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากสำนักงานเลขานุการได้เข้างานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์...

โครงการ Gifted โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม

ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์...

โครงการ Gifted โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จ.ร้อยเอ็ด

ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center :...

โครงการ Gifted โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จ.ร้อยเอ็ด

ในวันที่ 3 กันยายน 2565  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธรณีวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธรณีวิทยาคาร" จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองบริการการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธรณีวิทยาคาร"...

กระทรวง อว. ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์เภสัชกรจันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)...

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนากระบวนการจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ขึ้น ณ วิชชิ่งทรี ขอนแก่น รีสอร์ท โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์...

คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ กับ บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด ร่วมพัฒนาโปรแกรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ...