ACTIVITIES

คณะวิทยาศาสตร์ มมส เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารยฺ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 12...

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ธานี รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร พร้อมคณะ เป็นตัวแทนของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ...

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้เข้าร่วมโครงการ Internship to NIFS/SOKENDAI for Undergraduate Students ณ สถาบัน National Institute for...

นางสาวพิชญดา วังคะฮาต นายชวิศพล สังข์ทอง และนางสาวอารีรัตน์ คุณกันหา นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์) จากกลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน ได้เข้าร่วมโครงการ Internship to NIFS/SOKENDAI for Undergraduate...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted)...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนมัธยมวานรนิวาศ จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted)...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center: STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted)...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดทำแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2567-2571) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนพัฒนาหลักสูตรแบบพลิกโฉม

เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงดาร "การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ.2567-2571) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนพัฒนาหลักสูตรแบบพลิกโฉม" ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center: STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on Plasma Technology 2024

เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Plasma Technology...