ACTIVITIES

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาร่วมประชุมรายงานผลการวิจัยกับกรมอู่ทหารเรือ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาร่วมประชุมรายงานผลการวิจัยกับกรมอู่ทหารเรือ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณะนักวิจัยจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา...

งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา...

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (500 ที่นั่ง) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์...

กระทรวง อว. จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี อว.” และ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาสถิติ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยได้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ เมื่อวันจันทร์ที่...

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมฝึกซ้อมใหญ่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 18 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมซ้อมใหญ่สถานที่รับจริงพร้อมบันทึกภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563...

โครงการต้อนรับบัณฑิตและซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2563 – 2564

เมื่อวันที่ 16-17 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการต้อนรับบัณฑิตและซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ( ห้อง 500 ที่นั่ง...

คณะวิทยาศาสตร์สรงน้ำพระเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ และเตรียมพร้อมจัดสถานที่ต้อนรับบัณฑิต

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 และเตรียมพร้อมจัดสถานที่ต้อนรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2565 นี้ โดยได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ...

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา SC3-202 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ธานี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านต่าง...

ภาควิชาคณิตศาสตร์จัด โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “New Trends in Statistical Meteorology and Climate Change Impact”

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “New Trends in Statistical Meteorology and Climate Change...

ภาควิชาชีววิทยา จัดการประชุมวิชาการ The 14th MSU Bio Research และการนำเสนอผลงานวิจัยนิสิตปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมวิชาการ The 14th MSU Bio Research และการนำเสนอผลงานวิจัยนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ....