ACTIVITIES

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (500 ที่นั่ง) โดยมี...

คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมเสวนา “แนวทางการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารการจัดการหลักสูตร”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการประชุมเสวนา "แนวทางการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารการจัดการหลักสูตร" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตามแผนการรับที่หลักสูตรกำหนดไว้ รวมถึงเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ทำให้นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนผดุงนารี อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

ผู้อำนวยการส่วนบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมหารือแนวทางในการทำ MOUทางการวิจัยกับคณะวิทยาศาสตร์ มมส

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม SC3-203 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ พันเอก สมสฤษดิ์ สินหนัง ผู้อำนวยการส่วนบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)...

คณะวิทย์ฯ มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (SC3-202) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง กองทัพเรือ...

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน...

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแห่กัณฑ์หลอนถวายต้นเงินเนื่องในงานบุญผะเหวด มมส แบบวีถีใหม่ (New normal) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมงานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564 ณ โรงอาหาร...

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดแบบวีถีใหม่ (New normal)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด "ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี 2564"...

มมส MOU ร่วมกับ หจก.อเมซิ่ง เกรซ เฮลท์ โปรดักท์ ร่วมกันวิจัยเกี่ยวกับเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมซิ่ง เกรซ เฮลท์ โปรดักท์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (แบบออนไลน์) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ หจก. อเมซิ่ง...

โครงการนำเสนอผลงานวิจัยด้านเคมีของนิสิต ครั้งที่ 3 (3rd Chemistry Research Symposium 2021 ประจำปีการศึกษา 2564)

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยด้านเคมี ครั้งที่ 3 (3rd Chemistry Research Symposium 2021 (3rd CSR2021)...