ACTIVITIES

อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย (เลขานุการ) รองศาสตราจารย์...

โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “การนำเสนอผลงาน SCiUS Forum ครั้งที่ 11”

เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2564 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “การนำเสนอผลงาน SCiUS Forum ครั้งที่...

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 จึงทำให้รูปแบบการดำเนินการเป็นแบบถ่ายทอดสดผ่าน Live Facebook โดย ศาสตราจารย์...

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (500 ที่นั่ง) โดยมี...

คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมเสวนา “แนวทางการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารการจัดการหลักสูตร”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการประชุมเสวนา "แนวทางการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารการจัดการหลักสูตร" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตามแผนการรับที่หลักสูตรกำหนดไว้ รวมถึงเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ทำให้นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนผดุงนารี อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

ผู้อำนวยการส่วนบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมหารือแนวทางในการทำ MOUทางการวิจัยกับคณะวิทยาศาสตร์ มมส

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม SC3-203 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ พันเอก สมสฤษดิ์ สินหนัง ผู้อำนวยการส่วนบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)...

คณะวิทย์ฯ มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (SC3-202) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง กองทัพเรือ...

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน...

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมแห่กัณฑ์หลอนถวายต้นเงินเนื่องในงานบุญผะเหวด มมส แบบวีถีใหม่ (New normal) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมงานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564 ณ โรงอาหาร...