ACTIVITIES

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน...

คณะวิทยาศาสตร์รับมอบหน้ากากอนามัยจาก หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท์ จำนวน 70 กล่อง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 70 กล่อง จาก หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท์ โดย คุณกนกวรรณ...

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ณ...

สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 นางอมรรัตน์ หลายโคตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน ได้มอบกระเช้าอวยพรและรับพรปีใหม่จากคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คณบดี และรองคณบดี เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564...

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ รับมอบกระเช้าแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ดังนี้ วันที่ 29...

โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ธานี รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน โดยโครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ครั้งที่...

คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลใจ โคตรแสง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ในโอกาสที่...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักวิทยบริการพบคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่สำนักวิทยบริการ ได้เข้าพบผู้บริหาร ประธานหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับให้บริการของหน่วยงานที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนิสิตในยุคปัจจุบัน

คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายวิชาการ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในโอกาสที่หน่วยงานดังกล่าว ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายวิชาการ เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจรรม “การนำเสนอผลงาน SCiUS Forum ครั้งที่ 10”

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจรรม “การนำเสนอผลงาน SCiUS Forum ครั้งที่ 10” โดยมี...