ACTIVITIES

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะทีมงานจำนวน 16...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

ในระหว่างวันที่ 9-10  กันยายน  2566  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมสุขภาพ...

โครงการบรรยายเทคนิคการสอนหัวข้อ “เคล็ดลับการจัดทำแผนการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์” ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบรรยายเทคนิคการสอนหัวข้อ “เคล็ดลับการจัดทำแผนการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์” และร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการ...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

ในระหว่างวันที่ 27  สิงหาคม  2566  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ในระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดการบรรยายให้ความรู้ด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้ “โครงการป้องกันอัคคีภัยและประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วม”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เรื่อง “นโยบายและมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และการใช้ ESPReL Checklist ในการประเมินสถานภาพห้องปฏิบัติการวิจัย” ภายใต้โครงการป้องกันอัคคีภัยและประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

โครงการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ของคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล...