NEWS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. ระยะที่ 3

ประกาศ โครงการ วมว.ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4โครงการ วมว. ระยะที่ 3 วันเวลาในการสอบ :...

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย (ระดับปริญญาตรี) งบรายได้ 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ระดับปริญญาตรี) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้

โครงการ 3rd Chemistry Research Symposium 2021 (3rd CSR2021) ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการ 3rd Chemistry Research Symposium 2021 (3rd CSR2021) ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์)โดยความร่วมมือของ...

ประชาสัมพันธ์โครงการ TOEIC ONLINE 2021 by SciMSU ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 และ 20 มีนาคม...

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามแบบ ONLINE หัวข้อในการอบรม ...

ขอเชิญนิสิตเข้าทดสอบออนไลน์ MSU IT EXIT EXAM ประจำปี 2564

ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) เข้าทดสอบออนไลน์ MSU IT EXIT EXAM ประจำปี...

หลักสูตร วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล (Bachelor of Science Program in Molecular Genetics)

หลักสูตร วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล (Bachelor of Science Program in Molecular Genetics) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้TCAS...

ประกาศการเลื่อนสอบรอบสอง และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โครงการ วมว.ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศการเลื่อนสอบรอบสอง และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโครงการ วมว.ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันเวลาในการสอบ : วันอาทิตย์ที่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2564ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศการดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศการดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ผู้สิทธิ์เสนอชื่อ : คณาจารย์ประจำ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์วิธีการเสนอชื่อ : ผู้เสนอชื่อส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อผ่านระบบ e-office โดยส่งมาที่ คุณอมรรัตน์ หลายโคตร (เลขานุการคณะกรรมการฯ) เท่านั้นระยะเวลาการเสนอชื่อ :...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการประจำเดือน มกราคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออาทร ราชจันทร์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ อนุสาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ