NEWS

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “BCG for Scientist”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "BCG for Scientist"โดย ดร.นุวงศ์ ชลคุป หัวหน้าทีมวิจัยพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน...

บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีมากการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13

นางสาวเสาวนีย์ รัตนะวัน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลระดับดีมาก การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์จากผลงานวิจัย ชื่อเรื่องภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)...

นิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

นางสาวปิยะพร ข่าทิพย์พาที และ นางสาวสุดาภา ผ่านเมือง นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร International Journal of Mathematics and Computer Science ปีที่...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI Q.2) ประจำเดือน เมษายน 2565

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI Q.2) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ประจำเดือน เมษายน 2565 ชื่อ-สกุล...

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพื่อให้การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘(๑) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๕๑ และคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๗๙๑/๒๕๖๕ ลงวันที่...

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปณ...

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 24...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อาจารย์ ดร.วิริยา ทองสมบูรณ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือก เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ 71 (71st Lindau...

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “New Trends in Statistical Meteorology and Climate Change Impact”

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าใจทิศทางและประเด็นการนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยา รวมถึงเพื่อนิสิตสามารถพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้น่าสนใจ  นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “New Trends in Statistical Meteorology...

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ “สบู่สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระและต้านแบคทีเรีย”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา...