NEWS

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ทำผลงานวิจัยที่ Museum of Comparative Zoology

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม หาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ในการศึกษาและทำวิจัย ที่...

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มมส ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 (โดยรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567) จำนวน 20 ผลงานที่มา : งานวิจัย...

เข้ากลุ่มน้องใหม่ 2567

กลุ่ม Line น้องใหม่ https://line.me/ti/g2/shAqh1cOczTpV6t_-B6ZiYEVAjZl7MYwxXqhKw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default กลุ่ม Facebook...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับโครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ด้วยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ นั้น บัดนี้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ (ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567) ได้มีมติอนุมัติให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา...

ขอเชิญอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.7

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ตามแนวทาง AUN-QA

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.25671 ) ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณวดี จุรีมาศ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลประเมินระดับ "ศาสตราจารย์" สาขาวิชาฟิสิกส์ รหัสสาขา 0141 ...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นและนวัตกรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นและนวัตกรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มมส ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 (โดยรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567) จำนวน 18 ผลงานที่มา : งานวิจัย...

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “Science Camp” ประจำปี 2567

โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (Science Camp) ประจำปี 2567ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวันที่ 29 มิถุนายน 2567