NEWS

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิต ประเภทพัฒนา เครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ และหลักเกณฑ์การให้ทุน สำหรับอาจารย์ ประเภทพัฒนา เครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ งบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ....

ผลการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไปนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับโครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  บัดนี้ จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ผลงานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัล โครงการวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ลำดับที่ 3 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน Data Science and sustainable agriculture;...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม

สาขาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ ภาควิชาฟิสิกส์ ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "เตรียมพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม" ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมทานตะวัน (SC1-200)

ผลงานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ คว้ารางวัลจากการประกวด Research to Market: R2M 2023 พร้อมเป็นตัวแทนภาคอีสาน แข่งขันต่อในระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กปว.) ได้จัดโครงการ...

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุภกร หาญสูงเนิน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566...

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายอนันษา ทองเหลา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 จากสภาคณาจารย์...

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายอธิปกรณ์ นาถมทอง นิสิตระดับปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการจัดการสถิติ) ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน...

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิต ประเภทพัฒนา เครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ และหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงงานวิจัยนิสิตระดับปริญญาตรี งบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บัดนี้ ได้ดําเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีมติเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับทุนวิจัยสำหรับอาจารย์เพื่อส่งเสริมนักวิจัยหลังปริญญาตรี (Postgraduate)

ผศ.ดร. อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research Unit) ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...