NEWS

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “อินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งสำหรับระบบนิวเมติกส์อัตโนมัติ”

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมอบรม  “อินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งสำหรับระบบนิวเมติกส์อัตโนมัติ” IIoT For Pneumatic Automation...

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับการสนับสนุนจาก บพค. พัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริยาภรณ์ แสงอรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โครงการในหัวข้อ...

ขอเชิญเข้าร่วมงาน 15th MSU Bio Research

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566"

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมงาน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี"ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566ณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับทุนอุดหนุนนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับโครงการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  ณ  ต่างประเทศ นั้น บัดนี้  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่า บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565...

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การศึกษาวิจัย (Sci-Talk ครั้งที่ 3)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การศึกษาวิจัย “Sci Talks” ครั้งที่ 3 และชมแสดงนิทรรศการหน่วยวิจัยของภาควิชาฟิสิกส์ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดาพร...

ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2566ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 07.30-09.15 น.ณ ห้องประชุมพุทธรักษา SC3-202

ประกาศ การดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ (ผู้แทนภาควิชาคณิตศาสตร์ และชีววิทยา)

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ (ผู้แทนภาควิชาคณิตศาสตร์ และชีววิทยา) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ