NEWS

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมระดับภูมิภาค (NESP Innovation Award 2021)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จากการประกวดนวัตกรรมระดับภูมิภาค...

นิสิตระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับทุน คปก.รุ่นที่ 23

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับการสนับสนุน "ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก" (ทุน คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 23 ได้แก่1)...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์พัฒนาเครื่องต้นแบบเคลือบสิ่งทอโดยใช้พลาสมาความดันบรรยากาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้วิจัย ได้พัฒนาเครื่องต้นแบบเคลือบสิ่งทอโดยใช้พลาสมาความดันบรรยากาศ (Prototype development of textiles coatings using atmospheric pressure plasma)...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการประจำเดือน มิถุนายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ไมอักรีในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้จองห้องเพื่อการสอนออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้อำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ในการใช้ห้องเพื่อสอนออนไลน์ โดยการจองผ่านระบบจองห้องประชุม (ใช้ user และ password เดียวกันกับระบบ e-office) โดยเปิดให้จอง 12...

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี

ขอเชิญรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีโดยผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Cisco Webex)ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2564ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2564ณ ห้อง SC3-203...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2564ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ให้ผู้มีรายชื่อ ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 21 มิถุนายน 2564

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น.(ภาคเช้านิสิตเข้าร่วมปฐมนิเทศในระดับมหาวิทยาลัย เวลา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ (ครั้งที่ 2)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี"โครงการเพชรราชพฤกษ์ รอบพิเศษ (ครั้งที่ 2)"ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 16...