NEWS

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2/2564ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวตั้ง แต่บัดนี้ - 21 พฤษภาคม 2564ณ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ (SC3)

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนินอาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research Unit)ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แก่ อุปกรณ์กำเนิดลำพลาสมาเจ็ตแบบเรียงแถว ที่ดำเนินการได้...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 12

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 12 (12th Science Research Conference) ระหว่างวันที่ 6-7...

ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 12 (The 12th National Science Research Conference)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษผ่านช่องทางการออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 12 ...

ประกาศการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง การสรรหา หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ คณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “อาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งาม”

วิดีทัศน์แนะนำอาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่นในเครือเทางามhttps://drive.google.com/.../1YLNwKmZsmX3KRXbUtCZNn8.../view คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์"ในโอกาสที่ได้รับรางวัล...

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการประจำเดือน เมษายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต บุญปกอาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาโทโพโลยี -> ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2 (TCAS3)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 👌รอบ 3 Admission 1 และ 2 จำนวนทั้งสิ้น 116 คน...

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษด้านนิวเคลียร์ฟิวชันและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Online)

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษด้านนิวเคลียร์ฟิวชันและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Online) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ