previous arrow
next arrow
Slider

Faculty of Science, MSU

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 Tel. +66 4375 4247-8
Email : science@msu.ac.th

ภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาเคมี

ผลงานวิจัยโดดเด่น

ตัวอย่างผลงานวิจัย จากนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนินอาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลเวทีระดับโลก

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์...

นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มมส สร้างนวัตกรรมใหม่ประดิษฐ์ เซนเซอร์ไมโครเวฟ สำหรับการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตรและการแพทย์

ที่มา : สาร MSU Onlineเรียบเรียงโดย : สินีนาฎ พรั่งพร้อมกุล นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส  สร้างนวัตกรรมใหม่ประดิษฐ์  เซนเซอร์ไมโครเวฟ...

“ไดโนสุข” จากทายาทผู้บุกเบิกวงการไดโนเสาร์ไทย สู่ผู้ค้นพบไดโนเสาร์สายพันธ์ใหม่หลายสายพันธุ์

"ไดโนสุข" อาจารย์ ดร.สุรเวช สุธีธร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

หน่วยปฏิบัติการวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัย และผลงานวิจัยของหน่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น 19 หน่วยวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ (Plant and Animal Taxonomy and its applications)

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข3อาจารย์ ดร.จิรภา เพชร์สม

หน่วยปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาและจุลชีววิทยาประยุกต์ (Microbiology and Applied Microbiology)

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนันต์ นาคบรรพต (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเดช...

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก Magnetic Information Storage Technology (MINT)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา จุรีมาศ หัวหน้าหน่วยวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ สมาชิกหน่วยวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนิน สมาชิกหน่วยวิจัย อาจารย์ ดร.สุชาติ โอษคลัง สมาชิกหน่วยวิจัย ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย “แบบจำลองวัสดุแม่เหล็กระดับอะตอมและการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก” หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก (Magnetic...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research Unit)

อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ ปาสาจะหัวหน้าหน่วยวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ยิ่งสูงเนินสมาชิกหน่วยวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์สมาชิกหน่วยวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็งสมาชิกหน่วยวิจัย   ผลงานวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีซูปราโมเสคิวลาร์ (Supramolecular Chemistry)

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ วันโน (หัวหน้าหน่วยวิจัย) 2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย แก้ววังชัย 3ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Biodiversity and Traditional Knowledge)

1ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร แถวโนนงิ้ว4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

ข่าว / กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2/2564ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวตั้ง แต่บัดนี้ - 21 พฤษภาคม 2564ณ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนินอาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 12

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 12 (12th...

ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น ณ...

คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมเสวนา “แนวทางการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารการจัดการหลักสูตร”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการประชุมเสวนา "แนวทางการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารการจัดการหลักสูตร" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล...

โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่...

วิจัยและบริการวิชาการ

ผลงานวิจัยตีพิมพฺ์ของคณจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จากฐานข้อมูล ISI และ Scopus ระหว่างปี 2018-2020

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน

บริการวิชาการ

ภารกิจด้านงานบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลาลัยมหาสารคาม ผ่านโครงการต่าง ๆ

RANKING NEWS

มมส ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 2021

Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2021 หรือ Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2021 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับที่ 501+...

Round University Ranking (RUR) 2020

มมส ติด TOP 10 ในไทย : ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Ranking (RUR) ปี 2020Round University Ranking (RUR) เป็นการจัดอันดับโดย...

Nature INDEX 2020

มมส ติด Top 10 ระดับประเทศจากการจัดอันดับของ Nature Index 2020 ผลงานตีพิมพ์ระดับประเทศด้าน Earth...

ระบบสารสนเทศ

จองห้องประชุมออนไลน์

ระบบติดตามงบประมาณ

M-Office
(e-office for Mobile)

ระบบประเมินการปฎิบัติราชการ

ติดต่อเรา

Address

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Contact

Tel. +66 4375 4247-8
Email : science@msu.ac.th
Facebook : https://facebook.com/science.msu
Official Line : @ule8058c (Science-MSU)
Youtube Channel : ScienceMSU Channel
Twitter : @ScienceMsu

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : theerasak.t@msu.ac.th