s-34
s-32
s-33
s-31
s-26
s-25
s-28
s-29
s-23
s-13
previous arrow
next arrow

Faculty of Science, MSU

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 Tel. +66 4375 4247-8
Email : science@msu.ac.th

ภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาเคมี

ผลงานวิจัยโดดเด่น

ตัวอย่างผลงานวิจัย จากนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุระดับนาโนเพื่อพัฒนาเป็นระบบนำส่งยาในสิ่งมีชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ วันโน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามหน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีซูปราโมเลคิวลาร์...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชูกำแพง...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นและความสดของไข่

https://www.youtube.com/watch?v=LETUCaXwKfM เครื่องตรวจวัดความสดของไข่...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบ ริ้นสกุล Culicoides สปีชีส์ใหม่ของโลกในจังหวัดมหาสารคาม

“ริ้นสกุล Culicoides สปีชีส์ใหม่ของโลกในจังหวัดมหาสารคาม”

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมระดับภูมิภาค (NESP Innovation Award 2021)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนินอาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร สุขภาพ...

Video : นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

Video : นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์พัฒนาเครื่องต้นแบบเคลือบสิ่งทอโดยใช้พลาสมาความดันบรรยากาศ

Video : โครงการชาวนามืออาชีพ โครงการที่บูรณาการงานวิจัยร่วมกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยปฏิบัติการวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัย และผลงานวิจัยของหน่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น 19 หน่วยวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาและจุลชีววิทยาประยุกต์ (Microbiology and Applied Microbiology)

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนันต์ นาคบรรพต (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเดช...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีซูปราโมเลคิวลาร์ (Supramolecular Chemistry)

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ วันโน (หัวหน้าหน่วยวิจัย) 2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย แก้ววังชัย 3ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Biodiversity and Traditional Knowledge)

1ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร แถวโนนงิ้ว4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (Biomimicry)

1รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนิน (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์3อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วันทอง

หน่วยปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Mathematics and Applied Mathematics)

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต บุญปก (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ทองมูล3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ ถนาพรรณ์4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีท่อความร้อน(Energy Innovation and Heat Pipe Technology)

1รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพล มีนา (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรัตน์...

ข่าว / กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564”

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านร่วมเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564” ...

ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์...

งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00-13.00 น. ภาควิชาคณิตศาตร์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564...

พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ “การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ SMART 101”

เมื่อวันที่ 6 กันายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีบันทึกความตกลงร่วมมือ (MOU) “การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ...

วิจัยและบริการวิชาการ

ผลงานวิจัยตีพิมพฺ์ของคณจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จากฐานข้อมูล ISI และ Scopus ระหว่างปี 2018-2020

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน

บริการวิชาการ

ภารกิจด้านงานบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลาลัยมหาสารคาม ผ่านโครงการต่าง ๆ

RANKING NEWS

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ SCD Faculty Rankings 2021 ระดับคณะเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ SCD Faculty Rankings 2021 ระดับคณะเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ซึ่งเป็นการจัดอันดับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จากมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี 2021 ใน ด้าน "POLICY & RESEARCH"

มมส ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 2021

Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2021 หรือ Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2021 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับที่ 501+...

Round University Ranking (RUR) 2020

มมส ติด TOP 10 ในไทย : ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Ranking (RUR) ปี 2020Round University Ranking (RUR) เป็นการจัดอันดับโดย...

ระบบสารสนเทศ

จองห้องประชุมออนไลน์

ระบบติดตามงบประมาณ

M-Office
(e-office for Mobile)

ระบบประเมินการปฎิบัติราชการ

ติดต่อเรา

Address

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Contact

Tel. +66 4375 4247-8
Email : science@msu.ac.th
Facebook : https://facebook.com/science.msu
Official Line : @ule8058c (Science-MSU)
Youtube Channel : ScienceMSU Channel
Twitter : @ScienceMsu

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : theerasak.t@msu.ac.th