slide
slide
41
003
s-50
s-36
s-31
s-25
s-55
s-13
previous arrow
next arrow

Faculty of Science, MSU

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 Tel. +66 4375 4247-8
Email : science@msu.ac.th

ภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาเคมี

ผลงานวิจัยโดดเด่น

ตัวอย่างผลงานวิจัย จากนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศจัดตั้งและสนับสนุนหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้มีความสามารถพัฒนางานวิจัยไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ตลอดถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย...

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาร่วมประชุมรายงานผลการวิจัยกับกรมอู่ทหารเรือ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาร่วมประชุมรายงานผลการวิจัยกับกรมอู่ทหารเรือ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565

RESEARCH HIGHLIGHT SCI-MSU “พลาสติกชีวภาพครบวงจร”

https://youtu.be/Z2auFjkuSZQ "พลาสติกชีวภาพครบวงจร" รองศาสตราจารย์...

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ และนิสิตหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา ได้ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด...

Video : นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

Video : นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์พัฒนาเครื่องต้นแบบเคลือบสิ่งทอโดยใช้พลาสมาความดันบรรยากาศ

Video : โครงการชาวนามืออาชีพ โครงการที่บูรณาการงานวิจัยร่วมกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

Video : หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก Magnetic Information Storage Technology (MINT)

Video : RESEARCH HIGHLIGHT SCI-MSU “พลาสติกชีวภาพครบวงจร”

Video : สุดยอดนักวิจัย มมส พัฒนาข้าวอาร์เอส แคลอรี่ต่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์ ภาควิชาชีววิทยา

หน่วยปฏิบัติการวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัย และผลงานวิจัยของหน่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น 19 หน่วยวิจัย

หน่วยปฎิบัติการวิจัยโปรตีนและเอมไซม์เทคโนโลยี (Protein and Enzyme Technology)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักฤดี สารธิมา (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพได้ (Biodegradable Polymers Research Unit)

1รองศาสตราจารย์ ดร.ยอดธง ใบมาก (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ซีระโรจน์3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์สิริ ปักเคธาติ4นางสาวเยาวลักษณ์ ...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสถิติและสถิติประยุกต์ (Statistics and Applied Statistics)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตตา สุระภี3รองศาสตราจารย์...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Mathematics and Applied Mathematics)

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต บุญปก (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ทองมูล3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ ภัทรชาลีกุล4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาและจุลชีววิทยาประยุกต์ (Microbiology and Applied Microbiology)

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนันต์ นาคบรรพต (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเดช...

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก Magnetic Information Storage Technology (MINT)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา จุรีมาศ หัวหน้าหน่วยวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ สมาชิกหน่วยวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนิน สมาชิกหน่วยวิจัย อาจารย์ ดร.สุชาติ โอษคลัง สมาชิกหน่วยวิจัย ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย “แบบจำลองวัสดุแม่เหล็กระดับอะตอมและการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก” หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก (Magnetic...

ข่าว / กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับผลโหวต “อาจารย์ในดวงใจศิษย์ ประจำปี พ.ศ.2565”

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับผลโหวต “อาจารย์ในดวงใจศิษย์ ประจำปี พ.ศ.2565” ได้แก่1) ผศ.ดร. มนตรี...

นิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยในวารสารวิจัย TCI กลุ่ม 1

นายกฤษฎา จำปาทาสี นางสาวนุจรี ชำนาญทัพ นางสาวอารีรัตน์ ใสส่อง นิสิตภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก...

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม “SciTalk @Lunch : คุยกันประสาคนวิจัย” เดือนสิงหาคม – กันยายน 65

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม "SciTalk @Lunch : คุยกันประสาคนวิจัย" ตลอดเดือน ส.ค.-ก.ย. ...

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน...

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน “โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (Science Camp) และ การบูรณาการสหวิทยาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดกิจกรรม โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน “โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (Science Camp)...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ร่วมแสดงผลงานวิจัย “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน พร้อมนิสิตรดับบัณฑิตศึกษาและคณะนักวิจัย จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research...

วิจัยและบริการวิชาการ

ผลงานวิจัยตีพิมพฺ์ของคณจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จากฐานข้อมูล ISI และ Scopus ระหว่างปี 2018-2020

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน

บริการวิชาการ

ภารกิจด้านงานบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลาลัยมหาสารคาม ผ่านโครงการต่าง ๆ

RANKING NEWS

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ SCD Faculty Rankings 2021 ระดับคณะเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ SCD Faculty Rankings 2021 ระดับคณะเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ซึ่งเป็นการจัดอันดับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จากมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี 2021 ใน ด้าน "POLICY & RESEARCH"

มมส ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 2021

Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2021 หรือ Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2021 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับที่ 501+...

Round University Ranking (RUR) 2020

มมส ติด TOP 10 ในไทย : ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Ranking (RUR) ปี 2020Round University Ranking (RUR) เป็นการจัดอันดับโดย...

ระบบสารสนเทศ

จองห้องประชุมออนไลน์

ระบบติดตามงบประมาณ

M-Office
(e-office for Mobile)

ระบบประเมินการปฎิบัติราชการ

ติดต่อเรา

Address

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Contact

Tel. +66 4375 4247-8
Email : science@msu.ac.th
Facebook : https://facebook.com/science.msu
Official Line : @ule8058c (Science-MSU)
Youtube Channel : ScienceMSU Channel
Twitter : @ScienceMsu

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : theerasak.t@msu.ac.th