คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Science. Mahasarakham University

ภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาเคมี

ผลงานวิจัยโดดเด่น

ตัวอย่างผลงานวิจัย จากนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยปฏิบัติการวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัย และผลงานวิจัยของหน่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น 19 หน่วยวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยบรรพชีวินวิทยาประยุกต์และการลําดับชั้นหินตามชีวภาพ (Applied Palaeontology and Biostratigraphy)

รศ.ดร.มงคล อุดชาชน หัวหน้าหน่วยวิจัย ผศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน สมาชิกหน่วยวิจัย ผศ.ดร.ภาสกร บุญชาลี สมาชิกหน่วยวิจัย ผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ สมาชิกหน่วยวิจัย Prof.Clive Burrett สมาชิกหน่วยวิจัย ผลงานวิจัย นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มมส พบซาก “ปลาปอด” ชนิดใหม่ของโลก อายุ 150 ล้านปี

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research Unit)

อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ ปาสาจะหัวหน้าหน่วยวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ยิ่งสูงเนินสมาชิกหน่วยวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์สมาชิกหน่วยวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็งสมาชิกหน่วยวิจัย   ผลงานวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Biodiversity and Traditional Knowledge)

1ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร แถวโนนงิ้ว4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีซูปราโมเสคิวลาร์ (Supramolecular Chemistry)

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ วันโน (หัวหน้าหน่วยวิจัย) 2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย แก้ววังชัย 3ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสถิติและสถิติประยุกต์ (Statistics and Applied Statistics)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตตา สุระภี3รองศาสตราจารย์...

หน่วยปฎิบัติการวิจัยโปรตีนและเอมไซม์เทคโนโลยี (Protein and Enzyme Technology)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักฤดี สารธิมา (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. ระยะที่ 3

ประกาศ โครงการ วมว.ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4โครงการ...

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย (ระดับปริญญาตรี) งบรายได้ 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ระดับปริญญาตรี) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ...

โครงการ 3rd Chemistry Research Symposium 2021 (3rd CSR2021) ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการ 3rd Chemistry Research Symposium 2021...

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล...

คณะวิทยาศาสตร์รับมอบหน้ากากอนามัยจาก หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท์ จำนวน 70 กล่อง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 70 กล่อง...

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง...

วิจัยและบริการวิชาการ

ผลงานวิจัยตีพิมพฺ์ของคณจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จากฐานข้อมูล ISI และ Scopus ระหว่างปี 2018-2020

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน

บริการวิชาการ

ภารกิจด้านงานบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลาลัยมหาสารคาม ผ่านโครงการต่าง ๆ

RANKING NEWS

Round University Ranking (RUR) 2020

มมส ติด TOP 10 ในไทย : ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Ranking (RUR) ปี 2020Round University Ranking (RUR) เป็นการจัดอันดับโดย...

Nature INDEX 2020

มมส ติด Top 10 ระดับประเทศจากการจัดอันดับของ Nature Index 2020 ผลงานตีพิมพ์ระดับประเทศด้าน Earth...

THE World University Rankings 2021

มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE World University Rankings 2021 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รักษามาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน...

ระบบสารสนเทศ

จองห้องประชุมออนไลน์

ระบบติดตามงบประมาณ

M-Office
(e-office for Mobile)

ระบบประเมินการปฎิบัติราชการ

ติดต่อเรา

Address

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Telephone

043-754247

Email

science@msu.ac.th