slide10-08-2021
yslide
s-36
s-35
s-31
s-26
s-25
s-13
previous arrow
next arrow

Faculty of Science, MSU

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 Tel. +66 4375 4247-8
Email : science@msu.ac.th

ภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาเคมี

ผลงานวิจัยโดดเด่น

ตัวอย่างผลงานวิจัย จากนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุระดับนาโนเพื่อพัฒนาเป็นระบบนำส่งยาในสิ่งมีชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ วันโน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามหน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีซูปราโมเลคิวลาร์...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชูกำแพง...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นและความสดของไข่

https://www.youtube.com/watch?v=LETUCaXwKfM เครื่องตรวจวัดความสดของไข่...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบ ริ้นสกุล Culicoides สปีชีส์ใหม่ของโลกในจังหวัดมหาสารคาม

“ริ้นสกุล Culicoides สปีชีส์ใหม่ของโลกในจังหวัดมหาสารคาม”

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมระดับภูมิภาค (NESP Innovation Award 2021)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์...

Video : นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

Video : นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์พัฒนาเครื่องต้นแบบเคลือบสิ่งทอโดยใช้พลาสมาความดันบรรยากาศ

Video : โครงการชาวนามืออาชีพ โครงการที่บูรณาการงานวิจัยร่วมกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

Video : หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก Magnetic Information Storage Technology (MINT)

Video : หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research Unit)

หน่วยปฏิบัติการวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัย และผลงานวิจัยของหน่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น 19 หน่วยวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงาน(Energy)

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ แสงประจักษ์ (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร3อาจารย์ ...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Mathematics and Applied Mathematics)

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต บุญปก (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ทองมูล3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ ภัทรชาลีกุล4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research Unit)

อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ ปาสาจะ หัวหน้าหน่วนวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ยิ่งสูงเนิน สมาชิกหน่วนวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ สมาชิกหน่วนวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Chemistry)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 1รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สาขี (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2รองศาสตราจารย์ ...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยบรรพชีวินวิทยาประยุกต์และการลําดับชั้นหินตามชีวภาพ (Applied Palaeontology and Biostratigraphy)

รศ.ดร.มงคล อุดชาชน หัวหน้าหน่วยวิจัย ผศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน สมาชิกหน่วยวิจัย ผศ.ดร.ภาสกร บุญชาลี สมาชิกหน่วยวิจัย ผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ สมาชิกหน่วยวิจัย Prof.Clive Burrett สมาชิกหน่วยวิจัย ผลงานวิจัย นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มมส พบซาก “ปลาปอด” ชนิดใหม่ของโลก อายุ 150 ล้านปี

หน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์ (Plant and Animal Taxonomy and its applications)

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข3อาจารย์ ดร.จิรภา เพชร์สม

ข่าว / กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี...

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล Young Rising Stars of Science Award 2021

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดดเด่นโครงการ Young Rising...

โครงการเด็กดีมีที่เรียน TCAS65 รอบที่ 1 Portfolio

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio1-25 ตุลาคม 2564 โครงการเด็กดีมีที่เรียน

ภาพกิจกรรม

บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มมส โครงการเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยทีมงานวิจัย ได้ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้ผลงานด้านการวิจัยข้าว...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับรางวัลการปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านการวิจัย (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี รองศาสตราจารย์...

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Jiangxi University of Finance and Economics, China

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล...

วิจัยและบริการวิชาการ

ผลงานวิจัยตีพิมพฺ์ของคณจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จากฐานข้อมูล ISI และ Scopus ระหว่างปี 2018-2020

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน

บริการวิชาการ

ภารกิจด้านงานบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลาลัยมหาสารคาม ผ่านโครงการต่าง ๆ

RANKING NEWS

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ SCD Faculty Rankings 2021 ระดับคณะเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ SCD Faculty Rankings 2021 ระดับคณะเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ซึ่งเป็นการจัดอันดับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จากมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี 2021 ใน ด้าน "POLICY & RESEARCH"

มมส ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 2021

Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2021 หรือ Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2021 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับที่ 501+...

Round University Ranking (RUR) 2020

มมส ติด TOP 10 ในไทย : ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Ranking (RUR) ปี 2020Round University Ranking (RUR) เป็นการจัดอันดับโดย...

ระบบสารสนเทศ

จองห้องประชุมออนไลน์

ระบบติดตามงบประมาณ

M-Office
(e-office for Mobile)

ระบบประเมินการปฎิบัติราชการ

ติดต่อเรา

Address

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Contact

Tel. +66 4375 4247-8
Email : science@msu.ac.th
Facebook : https://facebook.com/science.msu
Official Line : @ule8058c (Science-MSU)
Youtube Channel : ScienceMSU Channel
Twitter : @ScienceMsu

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : theerasak.t@msu.ac.th