คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Science. Mahasarakham University

ภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาเคมี

ผลงานวิจัยโดดเด่น

ตัวอย่างผลงานวิจัย จากนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“ไดโนสุข” จากทายาทผู้บุกเบิกวงการไดโนเสาร์ไทย สู่ผู้ค้นพบไดโนเสาร์สายพันธ์ใหม่หลายสายพันธุ์

"ไดโนสุข" อาจารย์ ดร.สุรเวช สุธีธร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

“นักวิจัยคณะวิทย์ มมส ทดสอบอาหารเสริมพืชสูตรซุปเปอร์ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน”

“เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์” “Sustainable Agriculture by Science:...

กิ้งกือกระบอกชนิดใหม่ของโลก ตั้งแต่ปี 2016-2020

มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล ISI Quartiles 1 และ 2ตั้งแต่ปี 2016-2020...

หอยทากบกชนิดใหม่ของโลก

หอยทากบกชนิดใหม่ของโลก โดย ผศ.ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และ ผศ.ดร. ศักดิ์บวร...

หน่วยปฏิบัติการวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัย และผลงานวิจัยของหน่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น 19 หน่วยวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาและจุลชีววิทยาประยุกต์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนันต์ นาคบรรพต (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเดช...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข3อาจารย์ ดร.จิรภา เพชร์สม

หน่วยปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต บุญปก (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 1รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สาขี2รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร วันจันทึก3รองศาสตราจารย์ ...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการประยุกต์

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข3อาจารย์ ดร.จิรภา เพชร์สม

หน่วยปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาและจุลชีววิทยาประยุกต์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนันต์ นาคบรรพต (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเดช...

วิจัยและบริการวิชาการ

ผลงานวิจัยตีพิมพฺ์ของคณจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จากฐานข้อมูล ISI และ Scopus ระหว่างปี 2018-2020

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน

บริการวิชาการ

ภารกิจด้านงานบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลาลัยมหาสารคาม ผ่านโครงการต่าง ๆ

RANKING NEWS

Round University Ranking (RUR) 2020

มมส ติด TOP 10 ในไทย : ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Ranking (RUR) ปี 2020Round University Ranking (RUR) เป็นการจัดอันดับโดย...

Nature INDEX 2020

มมส ติด Top 10 ระดับประเทศจากการจัดอันดับของ Nature Index 2020 ผลงานตีพิมพ์ระดับประเทศด้าน Earth...

THE World University Rankings 2021

มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE World University Rankings 2021 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รักษามาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน...

ระบบสารสนเทศ

จองห้องประชุมออนไลน์

ระบบติดตามงบประมาณ

M-Office
(e-office for Mobile)

ระบบประเมินการปฎิบัติราชการ

ติดต่อเรา

Address

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Telephone

043-754247

Email

science@msu.ac.th