s-41
s-42
s-40
s-37
yslide
s-36
s-31
s-26
s-25
s-13
previous arrow
next arrow

Faculty of Science, MSU

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 Tel. +66 4375 4247-8
Email : science@msu.ac.th

ภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาเคมี

ผลงานวิจัยโดดเด่น

ตัวอย่างผลงานวิจัย จากนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุระดับนาโนเพื่อพัฒนาเป็นระบบนำส่งยาในสิ่งมีชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ วันโน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามหน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีซูปราโมเลคิวลาร์...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชูกำแพง...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นและความสดของไข่

https://www.youtube.com/watch?v=LETUCaXwKfM เครื่องตรวจวัดความสดของไข่...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบ ริ้นสกุล Culicoides สปีชีส์ใหม่ของโลกในจังหวัดมหาสารคาม

“ริ้นสกุล Culicoides สปีชีส์ใหม่ของโลกในจังหวัดมหาสารคาม”

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมระดับภูมิภาค (NESP Innovation Award 2021)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์...

Video : นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

Video : นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์พัฒนาเครื่องต้นแบบเคลือบสิ่งทอโดยใช้พลาสมาความดันบรรยากาศ

Video : โครงการชาวนามืออาชีพ โครงการที่บูรณาการงานวิจัยร่วมกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

Video : หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก Magnetic Information Storage Technology (MINT)

Video : หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research Unit)

หน่วยปฏิบัติการวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัย และผลงานวิจัยของหน่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนทั้งสิ้น 19 หน่วยวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสถิติและสถิติประยุกต์ (Statistics and Applied Statistics)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตตา สุระภี3รองศาสตราจารย์...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา (Technology Plasma Research Unit)

อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ ปาสาจะ หัวหน้าหน่วนวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ยิ่งสูงเนิน สมาชิกหน่วนวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ สมาชิกหน่วนวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Chemistry)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 1รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สาขี (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2รองศาสตราจารย์ ...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางวัสดุศาสตร์เชิงฟิสิกส์(Physics Materials Science)

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 1รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ฤทธิเดช (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย...

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Chemistry)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 1รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สาขี (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2รองศาสตราจารย์ ...

หน่วยปฎิบัติการวิจัยโปรตีนและเอมไซม์เทคโนโลยี (Protein and Enzyme Technology)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักฤดี สารธิมา (หัวหน้าหน่วยวิจัย)2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

ข่าว / กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิติยา บุญมา นิสิตระดับปริญญาโทสาขาเคมี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล...

อัพเดทผลงานวิจัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มีผลงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันทั่วโลกกว่า 25 ประเทศ จำนวน 46 ผลงาน และมีผลงานวิจัยในปี 2021 จำนวน 156 ผลงาน...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25641. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา อินทร์น้อย สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

ภาพกิจกรรม

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2565-2569 และการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

เมือวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2565-2569 และการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ณ โพเมโล่ปาร์ค...

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสมทบยอดกฐิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทอดกฐิน...

บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มมส โครงการเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยทีมงานวิจัย ได้ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้ผลงานด้านการวิจัยข้าว...

วิจัยและบริการวิชาการ

ผลงานวิจัยตีพิมพฺ์ของคณจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จากฐานข้อมูล ISI และ Scopus ระหว่างปี 2018-2020

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน

บริการวิชาการ

ภารกิจด้านงานบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลาลัยมหาสารคาม ผ่านโครงการต่าง ๆ

RANKING NEWS

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ SCD Faculty Rankings 2021 ระดับคณะเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ SCD Faculty Rankings 2021 ระดับคณะเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ซึ่งเป็นการจัดอันดับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จากมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี 2021 ใน ด้าน "POLICY & RESEARCH"

มมส ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 2021

Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2021 หรือ Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2021 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับที่ 501+...

Round University Ranking (RUR) 2020

มมส ติด TOP 10 ในไทย : ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Ranking (RUR) ปี 2020Round University Ranking (RUR) เป็นการจัดอันดับโดย...

ระบบสารสนเทศ

จองห้องประชุมออนไลน์

ระบบติดตามงบประมาณ

M-Office
(e-office for Mobile)

ระบบประเมินการปฎิบัติราชการ

ติดต่อเรา

Address

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Contact

Tel. +66 4375 4247-8
Email : science@msu.ac.th
Facebook : https://facebook.com/science.msu
Official Line : @ule8058c (Science-MSU)
Youtube Channel : ScienceMSU Channel
Twitter : @ScienceMsu

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : theerasak.t@msu.ac.th