1รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพล มีนา (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรัตน์ ธรรมแสง
3อาจารย์ ดร.ชัยภัทร พลายบัว
4อาจารย์ ดร.วสันต์ ไมอักรี

ผลงานวิจัย