คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้และทรัพยากรท้องถิ่น มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ นอกจากการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการสังคมและประเทศแล้ว เรายังมุ่งมั่น สนับสนุนผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล ซึ่งมีความหลากหลายในแต่ละสายวิชา ไม่ว่าจะเป็น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ จนถึงคณิตศาสตร์ อาจารย์นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ เป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับการอ้างอิง (citation) จำนวนมาก โดยมีอาจารย์นักวิจัยติดดาวแนะนำดังนี้

ภาควิชาชีววิทยา

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=13104911000

My research focus on biodiversity of black flies (Diptera: Simuliidae) with emphasis on population genetics, DNA barcode, systematics (based on cytogenetic and molecular genetic data) and ecology. I am also working on same research area with other insects, the fruit flies (Diptera: Tephritidae).

Research Areas : Zoology, Genetics Heredity, Biochemistry Molecular Biology, Entomology, Evolutionary Biology, Environmental Sciences Ecology

Contact : Department of Biology, Faculty of Science, Mahasarakham University
pairot.p@msu.ac.th


https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8559900100


Research Areas: Environmental Science Ecology, Plant Sciences, Biochemistry Molecular Biology
Contact: Department of Biology, Faculty of Science, Mahasarakham University
woranan_n@yahoo.com woranan.n@msu.ac.th

ภาควิชาเคมี

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22957332200

Research Areas: Biodegradable polymers, Bioplastics, Poly (lactic acid)
Contact: Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahasarakham University
yodthong.b@msu.ac.th

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506825717

Research Areas: Materials Science, Polymer Science
Contact: Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahasarakham University
sunan.s@msu.ac.th

ภาควิชาฟิสิกส์

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35794764900

Research Areas: Technological plasmas, Plasma physics, Plasma diagnostics, Physical vapor deposition (PVD), High power impulse magnetron sputtering
Contact: Department of Physics, Faculty of Science, Mahasarakham University
phitsanu.p@msu.ac.th

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12645702400

Research Areas: Materials Science, Physics
Contact: Department of Physics, Faculty of Science, Mahasarakham University
paveena.kku@gmail.com paveena@msu.ac.th


ภาควิชาคณิตศาสตร์

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36014918900

Research Areas: Mathematics
Contact: Department of Mathematics , Faculty of Science, Mahasarakham University
chawalit.b@msu.ac.th

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56218207200

Research Areas: Mathematics – Extreme Value Analysis, Copula Analysis, Statistical Modeling, Hydrological Analysis, Statistical Process Control (SPC)
Contact: Department of Mathematics , Faculty of Science, Mahasarakham University
piyapatr.b@msu.ac.th